Főoldal » Archív » A gondjaira bízott személyek pénzét sikkasztotta el a kaposvári gondnok

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li sik­kasz­tás miatt emelt vádat az ellen az 51 éves kapos­vá­ri nő ellen, aki hiva­tá­sos gond­no­ki tiszt­sé­gé­vel élt vissza, és ezzel több mint 1 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­lott 2017 évben meg­bí­zá­si szer­ző­dés alap­ján hiva­tá­sos gond­no­ki, illet­ve támo­ga­tói fel­ada­to­kat látott el össze­sen 27 kor­lá­to­zot­tan cse­lek­vő­ké­pes, illet­ve cse­lek­vő­kép­te­len nagy­ko­rú sze­mély ese­té­ben. A vád­lott fel­ada­tá­nak ellá­tá­sa során jogo­sult volt kezel­ni a gond­no­kol­tak részé­re kifi­ze­tett pénz­be­li jut­ta­tá­so­kat, melyet elszá­mo­lá­si köte­le­zett­ség mel­lett a rábí­zott sze­mé­lyek kiadá­sa­i­ra kel­lett volna fordítania.

A vád­lott ezzel szem­ben 14 gond­no­kolt ese­té­ben a nekik járó jut­ta­tá­sok­ból rend­sze­re­sen elsik­kasz­tott kisebb-nagyobb össze­ge­ket. Volt olyan sze­mély, akit csak 33.000 forint­tal káro­sí­tott meg, de olyan is elő­for­dult, hogy az egyik sér­tett nyug­dí­já­ból több mint 217.000 forin­tot köl­tött a saját céljaira.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény soro­zat 3 hóna­pos elkö­ve­té­si idő­sza­ká­ban több mint 1.300.000 forin­tot sik­kasz­tott el a gond­no­kol­tak járan­dó­sá­gá­ból, azon­ban a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét rövid időn belül ész­lel­ték, ezért őt a tiszt­sé­gé­ből fel­men­tet­ték, és ezzel egy­ide­jű­leg vég­szám­adás­ra kötelezték.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a bíró­ság annak vég­re­haj­tá­sát pró­ba­idő­re füg­gessze fel, vala­mint koboz­za el azt az össze­get, amellyel az asszony a bűn­cse­lek­mé­nyek révén gazdagodott.