Főoldal » Hírek » A gondozására bízott idős nőt verte és szexuálisan bántalmazta – tíz év fegyház várhat rá – a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Jász-Nagykun-Szolnok Vár­me­gyei Főügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, bán­tal­ma­zás köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban bűn­tet­te, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy vár­me­gye­be­li idő­sek ott­ho­ná­ban egy idős nőt több­ször bán­tal­ma­zott sze­xu­á­li­san és tett­le­ge­sen is.

A vád­irat sze­rint a férfi 2018 már­ci­u­sa és 2023 máju­sa közöt­ti idő­ben a gon­do­zó­ja volt egy 77 éves nőnek, aki az élet­ko­rá­ból és beteg­sé­gé­ből adó­dó­an kor­lá­to­zot­tan volt képes véde­ke­zés­re,  és bűn­cse­lek­mé­nyek elhá­rí­tá­sá­ra. A vád­lott 2023 feb­ru­ár - május között, az éjsza­kai műsza­kok alatt rend­sze­re­sen – rész­ben erő­szak­kal, rész­ben fenye­ge­tés­sel – sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek tűré­sé­re, illet­ve annak vég­zé­sé­re kény­sze­rí­tet­te az idős nőt.

Ugyan­ezen idő­szak alatt a férfi a fel­adat­kö­ré­ből adódó ápolási-gondozási köte­le­zett­sé­ge tel­je­sí­té­se során több­ször, test­szer­te, kéz­zel ütle­gel­ve bán­tal­maz­ta a gon­do­zá­sá­ra bízott nőt, mely­nek követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban – arra az eset­re, ha a férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri – 10 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, 10 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a fér­fit min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely más sze­mély gon­do­zá­sá­val, ápo­lá­sá­val, gyógy­ke­ze­lé­sé­vel jár.