Főoldal » Hírek » Kitépte a bejárati ajtót a nő - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki enge­dély nél­kül beköl­tö­zött egy ide­gen házba, majd az előre lezárt, lela­ka­tolt ingat­lan­ba betört.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 39 éves nő 2020 őszén oda­köl­tö­zött pár­já­hoz egy olyan győri ingat­lan­ba, ahova lak­ha­tá­si jogot a férfi is csak szí­ves­sé­gi ala­pon és ide­ig­le­ne­sen kapott. Miu­tán a férfi az ingat­lan­ból elköl­tö­zött, a nő az ingat­lan­ban maradt.

Mikor 2021 őszén a tulaj­do­nos ész­lel­te, hogy egy nő lakik az ingat­lan­ban egy isme­ret­len sze­méllyel és négy kutyá­val, vala­mint díj fize­té­se nél­kül hasz­nál­ják a köz­üze­mi szol­gál­ta­tá­so­kat, beszö­gez­te és becsa­va­roz­ta a bejá­ra­ti ajtót, vala­mint lánc­cal és lakat­tal lezárt a kaput is azzal, hogy a nő egy elő­ze­te­sen egyez­te­tett idő­pont­ban vissza­me­het az ingat­lan­ba a sze­mé­lyes tárgyiért.

A nő azon­ban idő­pont egyez­te­tés nél­kül, úgy ment vissza a hol­mi­ja­i­ért néhány nap múlva az ingat­lan­ba, hogy a bejá­ra­ti ajtót a helyé­ről kitép­te, mellyel 10.000 forint kárt oko­zott a tulajdonosnak.

Az ügyész­ség a nőt magán­lak­sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le két évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.