Főoldal » Archív » A hajóskapitány letartóztatását indítványozta a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség

A Duna buda­pes­ti sza­ka­szán 2019. május 29-én, az esti órák­ban tör­tént vízi­bal­eset ügyé­ben a nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­té­se alap­ján a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, mivel állás­pont­ja sze­rint a ter­helt jelen­lé­te csak így biz­to­sít­ha­tó az eljá­rás­ban.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kér­dé­sé­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.

Az ügy­ről a Rend­őr­ség által koráb­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/utinfo/baleseti-hirek/folytatodik-a-mentes-a-brfk-buntetoeljarasban-vizsgalja-a

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-szallodahajo-kapitanya-captain-of-the