Főoldal » Hírek » A halált okozó testi sértéssel gyanúsított nő letartóztatásáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint kéz­zel és bot­tal bán­tal­maz­ta a fején és test­szer­te a házas­tár­sát, az idős, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sér­tet­tet 2021. júli­us 13-ról júli­us 14-re vir­ra­dó éjjel, egy Szom­bat­hely köze­li köz­ség­ben talál­ha­tó otthonukban.

A sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meghalt.

A főügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelését.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány alap­ján a mai napon elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tott letartóztatását.