Főoldal » Hírek » A hármas osztályzata miatt a tanárjára támadt a diák - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyész­ség­ként a cse­lek­mé­nye minő­sí­té­sé­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sát, és a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a 17 éves fiú­nak, aki kés­sel meg­szur­kál­ta, s majd­nem meg­öl­te a tanárnőjét.

A tény­ál­lás sze­rint a diák egy győri közép­is­ko­la tanu­ló­ja volt. Maga­tar­tá­sá­val sosem volt prob­lé­ma, min­dig kiemel­ke­dő tanul­má­nyi ered­mé­nye volt. Ezt azon­ban egyre nehe­zeb­ben tudta elér­ni, ami nála már testi és lelki prob­lé­má­kat is okozott.2019. decem­ber 5-én mate­ma­ti­ka dol­go­za­tá­ra hár­mas osz­tály­za­tot kapott, amit igaz­ság­ta­lan­nak érzett, vala­mint komoly ter­het jelen­tett szá­má­ra az is, hogy a rossz érdem­je­gyet el kell mon­da­ni a szü­le­i­nek. Magá­ban elé­ge­det­len­ked­ni kez­dett, a tan­óra végén elő­vet­te a zseb­ké­sét és a pad­tár­sa előtt kije­len­tet­te, hogy meg fogja szúr­ni a tanárnőt.

A nap folya­mán a tanár­nő fizi­ka órát is tar­tott az osz­tály­nak. A fiú a taná­ri asz­tal­hoz ment, azzal az indok­kal, hogy vala­mit sze­ret­ne meg­mu­tat­ni a füze­té­ben. Miu­tán a tanár­nő olvas­ni kez­dett, a diák a háta mögé került, s köze­pes erő­vel meg­szúr­ta a tanár­nő hátát, aki a fáj­da­lom­tól hanyatt fekvő hely­zet­be rogyott a föld­re. Ezt köve­tő­en a diák a tanár mellé gug­golt, majd két alka­lom­mal a nyaka és a mell­ka­sa irá­nyá­ba szúrt, amit a nő kar­ja­i­val hárí­tott. A fiú osz­tály­tár­sai meg­ré­mül­tek, azon­ban néhá­nyan a tanár­nő segít­sé­gé­re siet­tek, s meg­aka­dá­lyoz­ták a továb­bi bán­tal­ma­zá­sát. A tanár­nő súlyos, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

A Győri Tör­vény­szék a fiút köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 5 év sza­bad­ság­vesz­tés­re, amit fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben kell vég­re­haj­ta­ni, és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a fiú és a védő­je eny­hébb minő­sí­té­sű bűn­cse­lek­mény – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te – meg­ál­la­pí­tá­sa, és a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben  fellebbeztek.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a diák cse­lek­mé­nye súlyo­sabb, mivel előre kiter­velt­ként és aljas indok­ból elkö­ve­tett­ként is minő­sül. A peda­gó­gu­sok sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek egyre gya­ko­rib­bak, s erre is figye­lem­mel, a több­szö­rö­sen súlyo­sab­ban minő­sü­lő élet elle­ni bűn­cse­lek­mény miatt hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indokolt.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.