Főoldal » Archív » A hatodikosok osztálytermében tomboltak a felindult szülők

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két olyan sze­méllyel szem­ben, akik kis­di­á­kok bán­tal­ma­zá­sá­val aka­dá­lyoz­ták meg egy isko­lá­ban a tan­óra meg­kez­dé­sét Heves Megyében.

A vád­lot­tak élet­tár­sak, közös gyer­me­kük - egy kis­lány - az elmúlt tan­év­ben egy álta­lá­nos isko­la 6. osz­tá­lyos tanu­ló­ja volt. A gyer­mek 2017. már­ci­us 2-án az egyik szü­net­ben össze­szó­lal­ko­zott, majd össze is vere­ke­dett egy 12 éves osz­tály­tár­sá­val, egy másik lánnyal, ami miatt még aznap mind­ket­ten figyel­mez­te­tés­ben részesültek.

Más­nap reg­gel a két vád­lott már isko­la­kez­dés előtt, három­ne­gyed nyolc­kor meg­je­lent az okta­tá­si intéz­mény­ben, hogy beszél­je­nek az igaz­ga­tó­val a tör­tén­tek­ről. A szü­lők az igaz­ga­tói iro­dá­ban nem­tet­szé­sü­ket fejez­ték ki a gyer­me­kek előző napi konf­lik­tu­sa, illet­ve a lányuk ezzel kap­cso­la­tos fele­lős­ség­re voná­sa miatt, de azután lát­szó­lag meg­nyu­god­va távoz­tak a helyi­ség­ből. Néhány perc­cel később azon­ban várat­la­nul beron­tot­tak a 6. osz­tály tan­ter­mé­be, ahol éppen meg­kez­dő­dött volna a tanítás.

Az apa első len­dü­le­té­vel fel­bo­rí­tot­ta a közép­ső sor leg­kö­ze­leb­bi pad­ját, mely­ben két fiú ült, azután az osz­tály felé for­dul­va verés­sel fenye­get­te mind­azo­kat, akik a jövő­ben eset­leg bán­ta­ni, vagy csú­fol­ni merik a lányát.  Ezt köve­tő­en leköp­te a fel­bo­rult pad­ból föld­re került egyik kis­di­á­kot, meg­ütött egy mási­kat, fel­lö­kött egy har­ma­di­kat és tar­kón csa­pott egy kis­lányt. A  bán­tal­ma­zás­ba ekkor bekap­cso­ló­dott élet­tár­sa, aki min­den ok nél­kül fel­po­fo­zott egy 13 éves tanulót.

A vád­lot­ta­kat a gyer­me­kek osz­tály­fő­nö­ke végül csak egy másik neve­lő segít­sé­gé­vel tudta meg­fé­kez­ni és kilök­dös­ni a terem­ből. A két elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a bán­tal­ma­zott diá­kok ese­té­ben tar­tós sokk­ha­tás­sal járt.

A járá­si ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja a két szü­lőt. A bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.