Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A házi őrizetből is tovább „bundázók” ügyében súlyosításért fellebbezett az ügyészség

A gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet dol­go­zó­já­nak köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hozott íté­let ellen a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség már a tár­gya­lá­son a vád­lot­tak ter­hé­re jelen­tett be fellebbezést.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a 2019. janu­ár 28-án kihir­de­tett íté­le­té­vel a „Bun­da­ügy” néven elhí­re­sült foga­dá­si csa­lá­sok miatt indult eljá­rá­sok ideje alatt házi őri­zet­ből tovább bun­dá­zó két vád­lott és huszon­egy tár­suk ügyé­ben a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a vád­lot­tak bűnös­sé­gét, azon­ban a bün­te­tés kisza­bá­sá­nál az ügyé­szi indít­vány­hoz képest lénye­ge­sen eny­hébb bün­te­té­se­ket sza­bott ki.

Az első­fo­kú bíró­ság 18 vád­lot­tat ítélt vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 6 vád­lott­nál ren­delt el vagyon­el­kob­zást. 11 vád­lot­tat a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett pénz­bün­te­tés­re, míg 5 vád­lot­tat hiva­tá­sos lab­da­rú­gó spor­to­lói fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra is ítélt. A bíró­ság továb­bi 5 vád­lot­tat 3 évre pró­bá­ra bocsátott.

A vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész a tár­gya­lá­son 22 vád­lott ter­hé­re, míg 1 vád­lott­nál a társ­tet­te­si alak­zat meg­ál­la­pí­tá­sa végett jelen­tett be fellebbezést.

Az ügyész annál a két vád­lott­nál, akik a szin­tén foga­dá­si csa­lá­sok miatt elle­nük folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ból házi őri­zet­be kerü­lé­sü­ket köve­tő­en, négy nap­pal később már újra „bun­dáz­tak”, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa végett fellebbezett.

Ezen túl­me­nő­en tíz vád­lott­nál a sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és a pró­ba­idő tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se, míg két vád­lott­nál a pró­ba­idő érin­tet­le­nül hagyá­sa mel­lett a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak fel­eme­lé­se végett fel­leb­be­zett az ügyész.

Tizen­hat vád­lott­nál a pénz­bün­te­tés elren­de­lé­se, illet­ve a pénz­bün­te­tés napi tétel­szá­má­nak fel­eme­lé­se, továb­bá az öt pró­bá­ra bocsá­tott vád­lott­nál a pró­bá­ra bocsá­tás helyett pénz­bün­te­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést az ügyész.

Tizen­egy vád­lott­nál a hiva­tá­sos lab­da­rú­gó fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sa, továb­bi két vád­lott­nál vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­se érde­ké­ben került sor a fel­leb­be­zés bejelentésére.