Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » A HÉV elé kanyarodott egy furgonos Zuglóban - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 65 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő tavaly feb­ru­ár­ban, a köte­le­ző hala­dá­si irányt meg­szeg­ve, és a fény­so­rom­pó piros jel­zé­se elle­né­re kanya­ro­dott a sza­bá­lyo­san érke­ző HÉV elé Zug­ló­ban, majd a köze­le­dő jár­mű­vet ész­lel­ve gázt adott, de az ütkö­zést már nem tudta elke­rül­ni. A bal­eset­ben sze­ren­csé­re senki nem sérült meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 22-én, a XIV. kerü­let­ben, a Kere­pe­si úton köz­le­ke­dett teher­gép­ko­csi­val, a Szent­mi­há­lyi úti keresz­te­ző­dés irá­nyá­ba. Ezzel egy idő­ben a Kere­pe­si út jobb­ol­da­lán, a vád­lot­tal azo­nos irány­ban haladt egy HÉV sze­rel­vény, az Örs vezér tere vég­ál­lo­más felé.

A vád­lott a keresz­te­ző­dés­nél jobb­ra, a Szent­mi­há­lyi útra akart kanya­rod­ni, de a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­laszt­va, nem a jobb­ra kanya­ro­dó sávba, hanem az egyik köte­le­ző­en egye­ne­sen tovább hala­dó for­gal­mi sávba sorolt be. A férfi a keresz­te­ző­dés­nél lévő piros lám­pá­hoz első­ként érke­zett és meg­állt, majd miu­tán a lámpa zöld­re vál­tott, a köte­le­ző hala­dá­si irány elle­né­re, sza­bály­ta­la­nul beka­nya­ro­dott jobb­ra, és mind­emel­lett a fény­so­rom­pó piros jel­zé­sét és a köze­le­dő HÉV-et sem vette észre.

A sofőr már a HÉV vas­úti átjá­ró­ban volt, ami­kor ész­lel­te a tőle jobb­ról, sza­bá­lyo­san érke­ző sze­rel­vényt, és ekkor gyor­sí­ta­ni kez­dett, a HÉV veze­tő­je pedig féke­zett, ennek elle­né­re az ütkö­zést már nem tud­ták elke­rül­ni.  A HÉV a teher­gép­ko­csi hátsó részé­nek ment neki, így sze­ren­csé­re senki nem sérült meg.

A vád­lott az álta­la gon­dat­lan­ság­ból, több sza­bály meg­sze­gé­sé­vel oko­zott ütkö­zés­sel veszély­nek tette ki a jára­ton utazó sze­mé­lyek éle­tét és testi épsé­gét. Emel­lett a bal­eset a HÉV köz­le­ke­dé­sé­ben is jelen­tős mér­té­kű zavart oko­zott, mivel meg­ha­tá­ro­zott sza­ka­szon egy időre vágány­zá­rat ren­del­tek el, vala­mint a for­ga­lom kise­gí­té­sé­re pót­ló­bu­szo­kat indí­tot­tak. A bal­eset követ­kez­té­ben a HÉV sze­rel­vény­ben mint­egy 60.000 forint kár keletkezett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 65 éves fér­fit köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni gon­dat­lan vét­ség­gel, vala­mint köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se gon­dat­lan meg­za­va­rá­sá­val vádol­ja. A kerü­le­ti ügyész­ség arra tett indít­ványt a vád­irat­ban, hogy a bíró­ság az ügy­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel hoz­zon érde­mi dön­tést, a fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­ban kiadott köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/szerencse-a-szerencsetlensegben