Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » A járművezető figyelmetlensége barátja halálát okozta – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki az M5 autó­pá­lyán gép­ko­csi­já­val bele­ro­hant egy teher­au­tó­ba, és a bal­eset követ­kez­té­ben egyik utasa éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2021 máju­sá­ban, reg­gel az M5 autó­pá­lyán Buda­pest felé haj­tott autó­já­val, amely­ben rajta kívül még három sze­mély uta­zott. Az autó­pá­lya Újhar­tyán köze­lé­ben lévő sza­ka­szán kar­ban­tar­tá­si mun­kát végez­tek. A munka biz­to­sí­tá­sá­ra a leál­ló­sáv­ban par­kolt a kar­ban­tar­tók sárga színű, meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés­sel ellá­tott, a for­ga­lom­te­re­lés­re rend­sze­re­sí­tett teher­au­tó­ja. Annak pla­tó­ján jól lát­ha­tó méret­ben és módon volt kihe­lyez­ve egy, az úton folyó mun­ká­ra, a for­ga­lom másik sávba tör­té­nő tere­lé­sé­re és a sebes­ség 100 Km/h-ra csök­ken­té­sé­re figyel­mez­te­tő tábla.

Az elkö­ve­tő a figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre az álló kar­ban­tar­tó teher­au­tót, pedig az mint­egy 500 méte­res távol­ság­ból ész­lel­he­tő volt. Emel­lett a vád­lott által veze­tett autó sod­ród­ni is kez­dett a leál­ló­sáv felé, amit az elkö­ve­tő szin­tén nem kor­ri­gált.  Mind­ezek követ­kez­té­ben a gép­ko­csi mint­egy 100 Km/h-s sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a kar­ban­tar­tó autó bal hátsó részé­nek. A vád­lott által veze­tett autó az ütkö­zés követ­kez­té­ben gya­kor­la­ti­lag szét­sza­kadt. Az abban lévő összes sze­mély megsérült.

Az elkö­ve­tő anyós ülé­sen utazó barát­ja a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A hátsó ülé­sen uta­zók két sze­mély közül az egyik tar­tós kómá­ba zuhant, míg a másik is súlyos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben a jár­mű­vet veze­tő férfi ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat.

A fotók a bal­eset hely­szí­nén a részes jár­mű­vek­ről készültek.