Főoldal » Hírek » A jegyellenőr lelökte az idős férfit a villamosról -a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 39 éves férfi ellen köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély eljá­rá­sá­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­te miatt, aki a mis­kol­ci köz­le­ke­dé­si cég­nél jegy­el­len­őr­ként dol­go­zott, és ezen minő­sé­gé­ben egy idős fér­fit meg­aka­dá­lyo­zott abban, hogy fel­száll­jon a vil­la­mos­ra oly módon, hogy hanyatt lökte. 

A vád­irat sze­rint a mis­kol­ci köz­le­ke­dé­si cég­nél jegy­el­len­őr mun­ka­kör­ben dol­go­zó vád­lott 2021. augusz­tus végén a dél­utá­ni órák­ban egy vil­la­mos­sze­rel­vé­nyen tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot, ami­kor ész­lel­te, hogy az egyik meg­ál­ló­ban egy ittas álla­po­tú idős férfi akar fel­száll­ni a villamosra.

 

A vád­lott a járás­se­gí­tő bot­tal köz­le­ke­dő sér­tet­tet meg­aka­dá­lyoz­ta a fel­szál­lás­ban oly módon, hogy mell­ka­son lökte. A sér­tett azon­ban ennek elle­né­re is ismé­tel­ten meg­pró­bált bejut­ni a jár­mű­be, de a vád­lott ugyan­úgy mell­ka­son meg­lök­te. Ekkor a sér­tett a járó­bo­tot meg­emel­te, amely hoz­zá­ért a vád­lott arcá­hoz, mire a vád­lott két kéz­zel, olyan erő­vel lökte meg a sér­tet­tet, hogy az hanyatt esett.

 

A sér­tett­nek az esés követ­kez­té­ben nem kelet­kez­tek sérülései.

 

A vád­lott köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

 

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.