Főoldal » Hírek » A kéregető pénzt követelt úgy téve, mintha kés lenne nála – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás kísér­le­te, garáz­da­ság és lopás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki kére­ge­tés során egy járó­ke­lő nyo­má­ba sze­gőd­ve úgy tett, mint­ha kés lenne nála és leszú­rás­sal fenye­ge­tőz­ve pénzt köve­telt tőle.

A vád sze­rint a fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt álló csong­rá­di férfi 2023. októ­ber 26-án, este, Kecs­ke­mét köz­pont­já­ban köve­tett egy fia­tal­em­bert, miköz­ben folya­ma­to­san pénzt kért. A vád­lott a vissza­uta­sí­tás elle­né­re nem tágí­tott, sőt, közöl­te, hogy kés van nála. Mon­da­ni­va­ló­já­nak nyo­ma­té­kot adva mind­két kezét zseb­re tette és bökő moz­du­la­tot tett, azt a lát­sza­tot kelt­ve, hogy ott kést tart. Ami­kor a sér­tett ismét eluta­sí­tot­ta, meg­fe­nye­get­te azzal, hogy leszúr­ja.  A férfi ezután tovább­ra is kisze­melt áldo­za­ta mögött haladt, majd a bal vesé­je kör­nyé­kén egy isme­ret­len esz­köz­zel – sérü­lést nem okoz­va - meg­bök­te a sér­tet­tet és foly­tat­ta a köve­te­lő­zést. Bár a fenye­ge­tés komoly félel­met kel­tett a fia­tal­em­ber­ben, tovább­si­e­tett és nem adott pénzt az erő­sza­kos kére­ge­tő­nek, aki még ekkor is meg­fe­nye­get­te azzal, hogy figyel­ni fogja.

A vád­lott három nap múlva Kecs­ke­mét főte­rén egy járó­ke­lő­től ismét pénzt kért, ám ő sem adott. Ami­kor a közel­ben tar­tóz­ko­dó szem­ta­núk rászól­tak a nem tágí­tó kére­ge­tő­re, ő trá­gár sza­va­kat kia­bál­va előbb verés­sel fenye­get­te meg őket, majd indu­la­to­san fel­ka­pott egy fém sze­me­test és eldob­ta. Kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa mások­ban ria­dal­mat, meg­bot­rán­ko­zást keltett.

A férfi még aznap este a bel­vá­ros­ban a laka­tot lefe­szít­ve ello­pott egy női kerék­párt is, amit elfo­gá­sa­kor meg­ta­lál­tak és lefog­lal­tak nála, így hamar vissza­kap­ta a tulaj­do­no­sa. Kide­rült, hogy néhány nap­pal koráb­ban ő volt az, aki a haj­na­li órák­ban egy bel­vá­ro­si hotel előtt szét­sza­kí­tot­ta a sze­me­tes zsá­ko­kat és azok tar­tal­mát kibo­rí­tot­ta a járdára.

Az öt nap alatt négy bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő fér­fit a kecs­ke­mé­ti nyo­mo­zók rövid időn belül elfogták.

Az ügyész­ség a fér­fit rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te mel­lett garáz­da­ság és lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kon a lopás hely­szí­nén rög­zí­tett nyom és az utóbb lefog­lalt kerék­pár látható.