Főoldal » Hírek » A kerekesszékben ülő édesanyját rabolta ki – Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki 3000 forin­tért és egy doboz ciga­ret­tá­ért a nyílt utcán rabol­ta ki a kere­kes­szék­ben ülő, járás­kép­te­len édesanyját.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li nő 2023. ápri­lis 19. nap­ján a dél­utá­ni órák­ban oda­lé­pett a kun­szent­mik­ló­si lakó­há­za előtt, kere­kes­szék­ben ülő édes­any­já­hoz és azért, hogy a nő zse­bé­ben lévő kész­pénzt meg­sze­rez­ze, meg­rán­gat­ta a sér­tet­ten lévő kabá­tot és bele­nyúlt annak zsebeibe.

Édes­any­ja azért, hogy a pénz elvé­te­lét meg­aka­dá­lyoz­za, mind­két kezét bedug­ta a kabát­já­nak zse­bé­be. A lánya ekkor előbb meg­rán­gat­ta édes­any­ja keze­it, majd a bal kezé­nek kis­uj­ját meg­csa­var­ta és így a sér­tett jobb kabát­zse­bé­ből már ki tudta venni az ott lévő 3.000 Forint kész­pénzt és egy doboz ciga­ret­tát. Az elkö­ve­tő a meg­szer­zett pénz­ből később ciga­ret­tát vásá­rolt magának.

A sér­tett járás­kép­te­len­sé­ge miatt kény­sze­rült toló­szék­be és ezen fogya­té­kos­sá­ga miatt a lánya által alkal­ma­zott erő­szak ellen haté­kony véde­ke­zés­re nem volt képes.

Az ügyész­ség a nőt a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.