Főoldal » Hírek » A korábban vele szemben intézkedő rendőr megölésére készült egy borsodi férfi – fotóval, videóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség őri­zet­be vette és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak vala­mint ember­ölés elő­ké­szü­le­té­nek bűn­tet­te miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a közép­ko­rú fér­fit. Az elkö­ve­tő több isme­rő­sé­nek beszá­molt arról, hogy a vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr zász­lós meg­ölé­sét tervezi. 

A rend­őrök 2024. janu­ár 10-én egy bor­so­di tele­pü­lé­sen köz­le­ke­dés­ren­dé­sze­ti ellen­őr­zés kere­té­ben intéz­ked­tek egy helyi fér­fi­val szem­ben. Miu­tán a férfi pozi­tív ered­ményt pro­du­kált a lég­al­ko­hol­el­len­őr­zés során, közöl­ték, hogy elő­ál­lít­ják a rendőrkapitányságra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint ekkor a férfi meg­ve­rés­sel fenye­get­te meg a rend­őr zász­lóst, aki meg­bi­lin­csel­te. A rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra tör­té­nő beszál­lí­tás köz­ben, majd a kapi­tány­sá­gon az elkö­ve­tő tovább­ra is bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­te a rend­őrt és a csa­lád­ját, kije­len­tet­te, hogy a rend­őrt meg­öli, vagy meg­öle­ti, továb­bá leköpte. 

A férfi sza­ba­don enge­dé­sét köve­tő­en sem tett le a rend­őrök ellen retor­zi­ó­ról. A követ­ke­ző napok­ban több isme­rő­sé­nek beszá­molt arról, hogy a rend­őrök bán­tal­ma­zá­sát és a rend­őr zász­lós meg­ölé­sét ter­ve­zi. Ez utób­bi szán­dé­kát rész­le­te­seb­ben is kifej­tet­te, közöl­te, hogy „29 lőszert akkor sem tud meg­úsz­ni, ha rend­őr­au­tó­ban ül”, majd azt is, hogy tudja, hol adnak gép­ka­ra­bélyt két teli tár­ral. A férfi állí­tot­ta, hogy a cse­lek­mény vég­re­haj­tá­sá­ra kész terve van, és az is meg­fo­gal­ma­zó­dott benne, elmegy a rend­őr házá­hoz és ami­kor haza­ér fejbe lövi a kapu­ban,  „lesz, ami lesz, kit érde­kel”. Ekkor arra is utalt, hogy cse­lek­mé­nye után magá­val is végez­ni fog, továb­bá, ha ittas lenne, ter­vét már végre is haj­tot­ta volna.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség a Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­sé­re indult ügy­ben a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont köz­re­mű­kö­dé­sé­vel elfog­ta a fér­fit, kuta­tást vég­zett a lakó­he­lyén – ahon­nan egy enge­déllyel tar­tott marok­lő­fegy­ver került elő –, majd gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki. A gya­nú­sí­tott panaszt nem jelen­tett be és rész­be­ni, a hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­cse­lek­mé­nyét érin­tő kör­ben beis­me­rő val­lo­mást tett. 

Az ügyész­ség – mivel az elkö­ve­tő­vel szem­ben fenn­áll a bűn­is­mét­lés, vala­mint bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye – indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A letar­tóz­ta­tás­ról a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja ma dönt.

A fotó­kon az elkö­ve­tő­től lefog­lalt fegy­ver látható.

A videó az elfo­gás­ról készült.