Főoldal » Hírek » A kórházban, munkavégzés közben akarta megölni feleségét - rendőrségi fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a szé­kes­fe­hér­vá­ri kór­ház­ban támadt rá váló­fél­ben lévő feleségére. 

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a 40 éves férfi 2022. augusz­tus 8-án, dél körül fel­ke­res­te fele­sé­gét a mun­ka­he­lyén, ahol az egyik kór­te­rem­ben neki­tá­madt. A férfi a fal­nak lökte, és foj­to­gat­ta pár­ját, majd a köz­tük lévő dula­ko­dás foly­tán föld­re került nőt meg­pró­bál­ta mell­ka­son szúr­ni egy kés­sel, amit magá­val hozott. A cse­lek­mény köz­ben folya­ma­to­san azzal fenye­get­te, hogy meg­öli. A nő véde­ke­zé­se során a kezén és lábán szer­zett sérüléseket.

Miu­tán a kór­te­rem­ben tar­tóz­ko­dó beteg segít­sé­get kért, a férfi elme­ne­kült a hely­szín­ről. A fér­fit a kór­ház dol­go­zói tar­tóz­tat­ták fel a rend­őrök kiérkezéséig.

Az ügyész­ség a cse­lek­mény tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­ge miatt szö­kés, elrej­tő­zés, emel­lett a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re hivat­ko­zás­sal tett indít­ványt a férfi letartóztatására.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, a dön­tés végleges.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által koráb­ban kiadott, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-szekesfehervari-korhazban-kessel