Főoldal » Hírek » A Kozma Sándor pályázat 2022. évi díjazottai

A 2022. évi Kozma Sán­dor Tudo­má­nyos Pályá­zat díja­zot­tai

Bün­te­tő­jo­gi téma­kör­ben

Álta­lá­nos tago­za­ton

I. díj­ban része­sül

Dr. Hevér Tibor
buda­kör­nyé­ki járá­si ügyész­sé­gi cso­port­ve­ze­tő ügyész

A sze­mély­azo­nos­ság­gal vissza­élés elle­ni küz­de­lem és az elfo­ga­tó­pa­rancs

című pálya­mun­ká­já­ért

II. díj­ban része­sül

Dr. Ifi Nor­bert őrnagy
Leg­főbb Ügyész­ség­re kiren­delt veze­tő­he­lyet­tes ügyész

Az álvá­sár­lás mint bűn­ül­dö­zői pro­vo­ká­ció hatá­lyos sza­bá­lyo­zá­sá­nak meg­íté­lé­se a tisz­tes­sé­ges eljá­rás­hoz való jog tük­ré­ben, külö­nös tekin­tet­tel az Embe­ri Jogok Euró­pai Bíró­sá­gá­nak a gya­kor­la­tá­ra

című pálya­mun­ká­já­ért

III. díj­ban része­sül

Dr. Aleku Szil­via
buda­pes­ti IV. és XV. kerü­le­ti ügyész­sé­gi alügyész

A túl­bi­zo­nyí­tás elke­rü­lé­se a bün­te­tő­el­já­rás­ban

című pálya­mun­ká­já­ért

150.000 Ft pénz­ju­ta­lom­mal járó külön­díj­ban része­sül­nek társ­szer­zők­ként:

Dr. Buskó Tímea
nyír­egy­há­zi járá­si ügyész­sé­gi ügyész és

Dr. Rimó­czy Ist­ván
nyír­egy­há­zi járá­si veze­tő­he­lyet­tes ügyész

Az ügyé­szi munka mint pszi­cho­ló­gi­ai és szer­ve­zé­si kihí­vás. Tézi­sek és aján­lá­sok a leter­helt­ség­ér­zés haté­kony keze­lé­sé­hez

című pálya­mun­ká­ju­kért

Ifjú­sá­gi tago­za­ton:

I. díj­ban része­sül

Dr. Iván Károly
buda­pes­ti IX. kerü­le­ti ügyész­sé­gi alügyész

Az önfel­je­len­tés­sel egyen­ér­té­kű hely­zet meg­je­le­né­se és érté­ke­lé­se a bün­te­tő­jog­ban

című pálya­mun­ká­já­ért

II. díj­ban része­sül

Dr. Bara­bás Jakab
az Orszá­gos Gyógy­sze­ré­sze­ti és Élelmezés-egészségügyi Inté­zet kor­mány­tiszt­vi­se­lő­je

A köz­igaz­ga­tá­si nor­mák hatá­sa a bün­te­tő­jog­ra – Az új pszi­cho­ak­tív anya­gok a jog­biz­ton­ság tük­ré­ben

című pálya­mun­ká­já­ért

III. díj­ban része­sül

Dr. Hur­tony Ale­xand­ra Kitti
a Szo­ci­á­lis és Gyer­mek­vé­del­mi Főigaz­ga­tó­ság Bács-Kiskun Megyei Kiren­delt­sé­ge kor­mány­tiszt­vi­se­lő­je

A pedo­fil bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­tő­i­vel szem­ben alkal­ma­zott kémiai/sebészeti kaszt­rá­ció: bün­te­tés vagy keze­lés?

című pálya­mun­ká­já­ért

jog­hall­ga­tói tago­za­ton:

I. díj­ban része­sül

Gre­zsa Balázs Ferenc
a Páz­mány Péter Kato­li­kus Egye­tem Jog- és Állam­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­ja

Inkon­zisz­tens sza­bá­lyo­zá­si modell egy „tényállás-konglomerátum”, a gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sa bűn­cse­lek­ménnyel kap­cso­lat­ban

című pálya­mun­ká­já­ért

II. díj­ban része­sül

Pau­lus Bence Máté
az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­ja

Az elvár­ha­tó­ság kér­dé­se a köz­le­ke­dé­si bün­te­tő­jog­ban

című pálya­mun­ká­já­ért

III. díj­ban része­sül

Barna Ama­ril­la Dalma
a Deb­re­ce­ni Egye­tem Állam-és Jog­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­ja

Külön­le­ges bánás­mód a bün­te­tő­el­já­rás­ban, külö­nös tekin­tet­tel a tizen­nyol­ca­dik élet­évet be nem töl­tött sze­mé­lyek­re

című pálya­mun­ká­já­ért

 

Bün­te­tő­jo­gon kívü­li téma­kör­ben

Álta­lá­nos tago­za­ton:

I. díj­ban része­sül

Dr. Papp-Farkas Mart­ina
ajkai járá­si ügyész­sé­gi ügyész

A nagy­ko­rú­ak cse­lek­vő­ké­pes­sé­gét érin­tő gond­nok­ság elren­de­lé­sé­nek szük­sé­ges­sé­ge a hatá­lyos sza­bá­lyok alap­ján, a járás­bí­ró­sá­gok és a tör­vény­szé­kek által mér­le­gelt szem­pon­tok, a Kúria ítél­ke­zé­si gya­kor­la­ta

című pálya­mun­ká­já­ért

II. díj­ban része­sül

Dr. Dom­ján­né dr. Tánczos Ber­na­dett
Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség­re kiren­delt ügyész

„KONTROLLPER” – elmé­let­ben és gya­kor­lat­ban, a tár­gya­ló ügyész tapasz­ta­la­ta­i­nak tük­ré­ben

című pálya­mun­ká­já­ért

III. díj­ban része­sül­nek társ­szer­zők­ként

Dr. Hor­váth­né dr. Már­kus Ildi­kó
cím­ze­tes fel­lebb­vi­te­li főügyész­sé­gi ügyész, Somogy megyei főügyész­he­lyet­tes és

Dr. Sza­lay­né dr. Teve­li Alíz
Somogy megyei főügyész­sé­gi ügyész

A kör­nye­zet védel­mé­nek álta­lá­nos sza­bá­lya­i­ról szóló 1995. évi LIII. tör­vény, vala­mint a ter­mé­szet védel­mé­ről szóló 1996. évi LIII. tör­vény alap­ján indí­tott kár­té­rí­tés irán­ti kere­se­tek prob­lé­mái

című pálya­mun­ká­ju­kért

150 000 Ft pénz­ju­ta­lom­mal járó külön­díj­ban része­sül

Dr. Bodor Krisz­ti­na Gab­ri­el­la
Győr-Moson-Sopron megyei főügyész­he­lyet­tes

A köte­le­ző gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­sé­re vonat­ko­zó jogi sza­bá­lyo­zás ala­ku­lá­sa

című pálya­mun­ká­já­ért

100 000 Ft pénz­ju­ta­lom­mal járó dicsé­ret­ben része­sül

Dr. Jusz­kó Móni­ka
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyész­sé­gi ügyész

Bün­tet­he­tő, aki sze­me­tel? – avagy a sze­me­te­lés lehet­sé­ges szank­ci­ói a leg­újabb jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok tük­ré­ben

című pálya­mun­ká­já­ért

Ifjú­sá­gi tago­za­ton:

I. díj­ban része­sül

Dr. Ber­tha Réka
szek­szár­di járá­si ügyész­sé­gi ügyész­sé­gi fogal­ma­zó

Az ügy­fé­li jog­ál­lás értel­me­zé­se a jogi sza­bá­lyo­zás és a jog­al­kal­ma­zás tük­ré­ben

című pálya­mun­ká­já­ért

II. és III. díj nem kerül kiosz­tás­ra.

Jog­hall­ga­tói tago­za­ton:

I. díj nem kerül kiosz­tás­ra.

meg­osz­tott II. díj­ban része­sül­nek

Kún Hanga Ceci­lia
az Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­ja

A rein­teg­rá­ci­ós őri­zet elren­de­lé­sé­vel és meg­szün­te­té­sé­vel kap­cso­la­tos jog­al­kal­ma­zá­si prob­lé­mák a büntetés-végrehajtási bíró eljá­rá­sá­ban

című pálya­mun­ká­já­ért

és

Foder­mayer Esz­ter
a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Állam-és Jog­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­ja

Munka a tisz­tes­sé­ges apró­be­tű­ért

című pálya­mun­ká­já­ért

III. díj­ban része­sül

Gabi Luca Réka
a Pécsi Tudo­mány­egye­tem Állam-és Jog­tu­do­má­nyi Kar hall­ga­tó­ja

A ter­mő­föld tulaj­don­jo­gá­nak meg­szer­zé­sé­re irá­nyu­ló jog­sza­bá­lyi kor­lá­tok kiját­szá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sát célzó ügyé­szi esz­kö­zök

című pálya­mun­ká­já­ért

Az Ügyé­szek Orszá­gos Egye­sü­le­te 250 000 Ft pénz­ju­ta­lom­mal járó Külön­dí­já­ban része­sül

Orosz­né dr. Belinsz­ky Adri­enn
deb­re­ce­ni járá­si ügyész­sé­gi ügyész­sé­gi fogal­ma­zó

Az idő­sze­rű­ség csap­dá­já­ban - a köte­le­ző­vé tett elő­ké­szí­tő ülés­ben rejlő lehe­tő­sé­gek és ano­má­li­ák a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben

című pálya­mun­ká­já­ért.