Főoldal » Archív » A közös italozásnak ökölcsapás vetett véget - vádemelés

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett 2017. júni­us 09-én, Tata­bá­nyán, a reg­ge­li órák­tól együtt töl­töt­ték a napot és ita­loz­tak. Több liter bort, sört, rövid­italt fogyasz­tot­tak el, emi­att mind­ket­ten erő­sen itta­sak lettek.

A fér­fi­ak azon kezd­tek el vitat­koz­ni, hogy ki fizet­te az ita­lo­zást. A vesze­ke­dés hevé­ben az elkö­ve­tő a sér­tett köz­vet­len köze­lé­be lépett, és őt a bal arc­fe­lén egy alka­lom­mal, nagy erő­vel, ököl­lel meg­ütöt­te. A sér­tett az ütés miatt elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát, és hát­tal a föld­re esett úgy, hogy a fejét a beto­no­zott terü­le­ten beütöt­te. A sér­tett az esz­mé­le­tét vesztette.

Az elkö­ve­tő a sér­tett sérü­lé­se­it és álla­po­tát látva segít­sé­get kért egy, a kör­nyé­ken tar­tóz­ko­dó sze­mély­től, aki tele­fo­non érte­sí­tet­te a mentőket.

A sér­tett a vád­lott ütése és az elesés miatt nyolc napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­csont­tö­rést, agy­zú­zó­dást és élet­ve­szélyt okozó kopo­nya­űri vér­zést szen­ve­dett, éle­tét a gyors orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. A sérü­lé­sek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma három-négy hónap.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tőt bör­tön­bün­te­tés­re és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra ítélje.

A férfi cse­lek­mé­nyét a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék bírál­ja el.