Főoldal » Hírek » A közös jövő ígéretével csapta be a nőt egy férfi - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen a férfi ellen, aki közös jövő ígé­re­té­vel csal­ta ki a sér­tett nő bank­kár­tyá­ját, és azt fel­hasz­nál­va, több, mint 100.000 forint kárt okozott. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon ismer­ked­tek meg egy­más­sal. Leve­lez­ni kezd­tek, majd a férfi eluta­zott a sér­tett­hez, így sze­mé­lye­sen is találkoztak.

Az elkö­ve­tő a nő bizal­má­ba akart fér­kőz­ni, így azt állí­tot­ta magá­ról, hogy Pécsett csa­lá­di ház­ban él, egye­dül­ál­ló, állan­dó mun­ka­hellyel és rend­sze­res jöve­de­lem­mel ren­del­ke­zik, és a sér­tet­tel élet­tár­si kap­cso­la­tot kíván léte­sí­te­ni, ezért sze­ret­né, ha a nő Pécs­re költözne.

A férfi meg­ígér­te, hogy a köl­töz­te­tés­hez szük­sé­ges fuvart el fogja intéz­ni, azon­ban ehhez szük­sé­ge van a nő bank­kár­tyá­já­ra, a hozzá tar­to­zó PIN kód­dal együtt. A nő bízott a közös jövő­jük­ben, ezért átad­ta a bank­kár­tyá­ját és meg­ad­ta a PIN kód­ját is, mely­nek a fel­hasz­ná­lá­sá­val a vád­lott több, mint 100.000 forint kárt okozott.

A férfi - állí­tá­sá­val szem­ben -, házas­ság­ban élt, jöve­de­lem­mel, állan­dó mun­ka­hellyel, saját tulaj­do­nú ingat­lan­nal nem ren­del­ke­zett, nem ter­ve­zett a sér­tet­tel közös jövőt, célja kizá­ró­lag az volt, hogy  hoz­zá­jus­son a bank­kár­tyá­hoz és ezál­tal a bank­szám­lán lévő össze­get jog­ta­lan megszerezze.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a Pécsi Járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki a csa­lást elkö­ve­tő­vel szemben