Főoldal » Hírek » A közösségi médiában fenyegette meg az ügyintézőt – terrorcselekmény kísérlete miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a közös­sé­gi médi­á­ban kiírt fenye­ge­tés­sel kíván­ta vissza­sze­rez­ni a bevont veze­tői engedélyét.

A vád­irat sze­rint egy sza­bály­sér­tés miatt a vád­lot­tat eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés vala­mennyi kate­gó­ri­á­já­tól 2021. feb­ru­ár 28. nap­já­ig. A vád­lott a lejá­ra­tot köve­tő napon, 2021. már­ci­us 1-jén meg­je­lent a megyei kor­mány­hi­va­tal egyik járá­si hiva­ta­lá­ban, hogy a koráb­bi eltil­tás lejár­tá­ra figye­lem­mel új veze­tői enge­délyt igé­nyel­jen. A kor­mány­ab­lak­ban szak­ügy­in­té­ző­ként dol­go­zó hölgy közöl­te a vád­lot­tal, hogy mivel idő­köz­ben újabb sza­bály­sér­té­se miatt is bevon­ták a veze­tői enge­dé­lyét, új jogo­sít­vány kiál­lí­tá­sá­ra nincs lehe­tő­ség. A vád­lott a köz­lést inge­rül­ten vette tudo­má­sul és fel­dúl­tan távo­zott a hivatalból.

Ezt köve­tő­en a férfi az egyik közös­sé­gi olda­lon a saját maga által lét­re­ho­zott nyílt pro­fil­ról azt a nyil­vá­no­san elér­he­tő bejegy­zést tette közzé, hogy kéri az intéz­ke­dést a jogo­sít­vá­nya felől, mert meg kell szur­kál­nia vala­kit. Nehez­mé­nyez­te a bejegy­zé­sé­ben azt is, hogy megint három hónap­ra bevon­ták a jogo­sít­vá­nyát, nem adják azt vissza, ille­tő­leg nevén nevez­ve meg­fe­nye­get­te az ügy­in­té­zőt, hogy köl­töz­zön el a város­ból, nincs biztonságban.

A közös­sé­gi olda­lon nyil­vá­nos­ság­ra hozott fenye­ge­tés isme­rő­sö­kön keresz­tül elju­tott az ügy­in­té­ző­höz és mind benne, mind pedig a kor­mány­hi­va­tal dol­go­zó­i­ban komoly félel­met kel­tett. A vád­lott fenye­ge­té­se nem veze­tett ered­mény­re, a jogo­sít­vá­nyá­val össze­füg­gés­ben a kor­mány­hi­va­tal részé­ről ugyan­is intéz­ke­dés nem tör­tént. Ezután a vád­lott 2021. már­ci­us 3-án ismét meg­je­lent a járá­si hiva­tal­ban, ahová azon­ban - a fenye­ge­té­se­i­re figye­lem­mel - már nem enged­ték be, hanem a rend­őr­sé­get értesítették.

A vád­lott a kor­mány­hi­va­ta­li szak­ügy­in­té­zőt, mint álla­mi szerv tiszt­vi­se­lő­jét, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­get­te meg annak érde­ké­ben, hogy jogo­sít­vá­nya kiál­lí­tá­sa kap­csán intéz­ke­dés­re kényszerítse.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben álla­mi szerv kény­sze­rí­té­se cél­já­ból sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel meg­va­ló­sí­tott ter­ror­cse­lek­mény bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat. A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.