Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik osztályvezetőjét és két társát vesztegetés miatt - Fotókkal

Az ügyész­sé­gi kihall­ga­tá­sok során a gya­nú­sí­tot­tak beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, sza­bad­lá­bon védekezhetnek.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben – a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint – a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal egy megyei adó­igaz­ga­tó­sá­ga vég­re­haj­tá­si osz­tály­nak veze­tő­je­ként dol­go­zó férfi pénz fize­té­se elle­né­ben vál­lal­ta, hogy a két társa által meg­je­lölt cégek­ről adó­ti­tok­nak minő­sü­lő ada­to­kat szol­gál­tat ki, és az adó­vég­re­haj­tá­si eljá­rás jog­el­le­nes befo­lyá­so­lá­sa útján köz­re­mű­kö­dik abban, hogy a meg­je­lölt cégek­kel szem­be­ni adó­vég­re­haj­tá­si eljá­rás ered­mény­te­le­nül zárul­jon, így az adó­tar­to­zást végül töröl­jék. Ezt köve­tő­en 2016. szep­tem­ber és októ­ber hóna­pok­ban több alka­lom­mal külön­bö­ző, 100.000,- forin­tot meg­ha­la­dó össze­ge­ket, össze­sen több mint 500.000,- forin­tot vett át az egyik társától.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal osz­tály­ve­ze­tő­jét 2016. októ­ber 26. nap­ján, egy pénz­át­adást köve­tő­en elfog­ta, majd veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sa bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként, és őri­zet­be véte­lé­re is sor került. A gya­nú­sí­tott két tár­sá­nak is ezen a napon meg­tör­tént a gya­nú­sí­tot­ti kihallgatása.

A gya­nú­sí­tot­tak beis­mer­ték a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, sza­bad­lá­bon véde­kez­nek. A nyo­mo­zás határ­ide­je 2016. novem­ber 25. napja.

img_4758takart2 Fotók Fotók