Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselőt, majd több helyszínen házkutatást tartott - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A gya­nú­sí­tott tagad­ta a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, érde­mi véde­ke­zést ter­jesz­tett elő és panasszal élt a gya­nú­sí­tás­sal szemben.

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség dr. Men­gyi Roland ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­nek, bűn­szö­vet­ség­ben és bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te kísér­le­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként 2016. októ­ber 10. nap­ján. Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogá­nak fel­füg­gesz­té­sét dr. Polt Péter leg­főbb ügyész indít­vá­nyoz­ta. Ugyan­ezen a napon a főügyész­ség több hely­szí­nen ház­ku­ta­tást tar­tott, melyek ered­mé­nye­ként több hely­szí­nen bizo­nyí­té­kok lefog­la­lá­sá­ra került sor. A gya­nú­sí­tott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik. A nyo­mo­zás határ­ide­je 2016. decem­ber 12. napja.

Az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­vel közölt tény­ál­lás meg­egye­zik a men­tel­mi jog fel­füg­gesz­té­sé­re irá­nyu­ló leg­főbb ügyé­szi indít­vány­ban lévő tény­ál­lás­sal, amely­nek lénye­gét a Leg­főbb Ügyész­ség 2016. augusz­tus 18. nap­ján kiadott saj­tó­köz­le­mé­nye tar­tal­maz, amely ezen a lin­ken érhe­tő el: http://mklu.hu/?p=29840.

Buda­pest, 2016. októ­ber 11.

Dr. Keresz­tes Imre sk.

főügyész

2016. 10. 11. Központi-Nyomozó