Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt vádat emelt a Záhonyi Határrendészeti Kirendeltség 53 határrendésze ellen a Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsánál

Az elő­nyért hiva­ta­li hely­ze­té­vel egyéb­ként vissza­él­ve üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség a határ­ren­dé­sze­ket

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a záho­nyi köz­úti határ­át­ke­lő­he­lyen útle­vél­ke­ze­lői szol­gá­la­tot ellá­tó határ­ren­dé­szek rend­sze­re­sen kér­tek és fogad­tak el a Magyar­or­szág terü­le­té­ről kilé­pő kül­föl­di állam­pol­gá­rok­tól jog­ta­lan előny­ként eurót. A hatá­ron átkel­ni szán­dé­ko­zó sze­mé­lyek az útle­ve­lük­ben helyez­ték el a pénzt és úgy adták át a fül­ké­ben tar­tóz­ko­dó határ­ren­dé­szek­nek, akik azt az okmány­ból kivé­ve az alsó­nad­rág­juk­ban, a höl­gyek a mell­tar­tó­juk­ban rej­tet­tek el. A jog­ta­lan előny mér­té­ke vál­to­zó volt, alkal­man­ként 20 euró és 400 euró között moz­gott, a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel fejen­ként össze­sen 70 és 2660 euró közöt­ti össze­ge­ket sze­rez­tek meg. A határ­ren­dé­szek ese­ten­ként köte­les­sé­gü­ket is meg­szeg­ték, a vonat­ko­zó sza­bá­lyok­tól elté­rő­en nem intéz­ked­tek túl­sú­lyos rako­mány, ille­tő­leg úti okmány érvé­nyes­sé­gé­nek lejár­ta vagy túl­tar­tóz­ko­dás ese­tén. Az átkelőhely-ügyeletesi szol­gá­la­tot ellá­tó főha­tár­ren­dé­szek közül töb­ben tisz­tá­ban vol­tak azzal, hogy az útle­vél­ke­ze­lők műkö­dé­sük­kel kap­cso­lat­ban uta­sok­tól kér­tek, illet­ve fogad­tak el pénzt, ami­ből ők is része­se­dést kap­tak.

A vád­irat 48 vád­pont­ja 453 rend­be­li cse­lek­ményt tar­tal­maz, ebből 342-t tet­tes­ként, 34-et társ­tet­tes­ként, míg 77-et bűn­se­géd­ként követ­tek el a vád­lot­tak, a leg­több bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tett vád­lott 30 cse­lek­mény­ben érin­tett. A vád­lot­tak beosz­tot­ti állo­mány­ka­te­gó­ri­á­ba tar­toz­nak, veze­tő beosz­tá­sú vagy tisz­ti rend­fo­ko­za­tú rend­őr nincs köz­tük.

A minő­sí­tett vesz­te­ge­tés két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény, a vád­lot­tak ter­hé­re ezen bűn­cse­lek­mény mel­lett rész­ben alap­ese­ti vesz­te­ge­tés róha­tó.

A vád­lot­tak közül kez­det­ben 26-an elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vol­tak, amely kény­szer­in­téz­ke­dést leg­ké­sőbb 9 hónap eltel­té­vel lak­hely­el­ha­gyá­si tila­lom­má eny­hí­tett a bíró­ság, jelen­leg vala­mennyi­en sza­bad­lá­bon véde­kez­nek.