Főoldal » Archív » A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt vádat emelt egy volt címzetes rendőr dandártábornok és társai ellen a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsánál

Vesz­te­ge­tést állít­va, illet­ve kül­föl­di hiva­ta­los sze­méllyel kap­cso­lat­ban foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész­ség a volt veze­tő beosz­tá­sú rend­őrt

A volt cím­ze­tes rend­őr dan­dár­tá­bor­nok az elkö­ve­tés ide­jén az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság állo­má­nyá­ba tar­to­zott, de vezény­lés alap­ján a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um­ban tel­je­sí­tett szol­gá­la­tot.  A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint 2016 év ele­jén azt állí­tot­ta egy cég kép­vi­se­lő­jé­nek, hogy ő fog elő­ké­szí­te­ni egy álla­mi támo­ga­tás­ról ren­del­ke­ző hatá­ro­za­tot. Az ered­mé­nyes ügy­in­té­zés érde­ké­ben 24 mil­lió forin­tot kért azzal, hogy azt olyan sze­mély­nek fogja továb­bí­ta­ni, aki­nek ráha­tá­sa van az ügyre. A másik fél ezt, vala­mint a később 10 mil­lió forint­ra csök­ken­tett aján­la­tot elő­ször vissza­uta­sí­tot­ta, de végül egy isme­rő­sén keresz­tül eljut­tat­ta a kért 10 mil­lió forin­tot a vád­lott­nak.

Ezen túl­me­nő­en a volt cím­ze­tes rend­őr dan­dár­tá­bor­nok több magán­sze­mély részé­re – kéré­sük­re – ígé­re­tet tett arra, hogy egy kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély isme­rő­se révén utá­na­néz annak, hogy egyi­kük ellen adott ország­ban kiadtak-e körö­zést.  A vád­lott valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy ezen sze­mély ellen körö­zés van érvény­ben, de kül­föl­di rend­őr­sé­gi kap­cso­la­tán keresz­tül 7 mil­lió forin­tért elin­té­zi, hogy ennek elle­né­re zavar­ta­la­nul belép­hes­sen az adott ország terü­le­té­re. A vád­lott a magán­sze­mé­lyek­től továb­bi ható­sá­gi ügyek elin­té­zé­sé­ért 7 mil­lió forin­tot kért arra hivat­koz­va, hogy azt az ügy­ben eljá­ró kül­föl­di hiva­ta­los sze­mély­nek továb­bít­ja. A volt cím­ze­tes rend­őr dan­dár­tá­bor­nok az állí­tott ügy­in­té­zé­sért cse­ré­be elő­ször 6 mil­lió forin­tot kapott. Ami­kor 2016. júli­us 29-én a fenn­ma­ra­dó 8 mil­lió forin­tot átvet­te egy gyors­ét­te­rem par­ko­ló­já­ban, a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Osz­tá­lya tet­ten érte és a jog­ta­lan előny­ként átvett össze­get lefog­lal­ta.

A vád­lott ígé­re­tei elle­né­re az ügyek­ben nem intéz­ke­dett, az erre tör­tént valót­lan hivat­ko­zás­sal meg­szer­zett pénzt más sze­mé­lyek­nek nem továb­bí­tot­ta, az álta­la átvett, össze­sen 16 mil­lió forin­tot saját cél­ja­i­ra for­dí­tot­ta.

A minő­sí­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény, amely főbün­te­tés a hal­ma­za­ti bün­te­té­si sza­bá­lyok­ra tekin­tet­tel elér­he­ti a 12 évet is.

A volt cím­ze­tes rend­őr dan­dár­tá­bor­nok - aki­nek szol­gá­la­ti viszo­nya idő­köz­ben fel­men­tés­sel meg­szűnt -, és 4 civil társa sza­bad­lá­bon véde­ke­zik.

Az üggyel kap­cso­lat­ban továb­bi tájé­koz­ta­tást dr. Kovács Kata­lin szá­za­dos a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség helyet­tes szó­vi­vő­je adhat. Elér­he­tő­sé­gei: 0630-7565664, e-mail: Kovacskatalin@mku.hu