Főoldal » Hírek » A Kúria és Magyarország Ügyészsége visszautasítja a közszereplő részéről a bírákat és ügyészeket ért fenyegetést – a Legfőbb Ügyészség és a Kúria közös sajtóközleménye

Elfo­gad­ha­tat­lan­nak tar­tunk min­den, a jog­ál­la­mi­sá­got alap­ja­i­ban táma­dó maga­tar­tást és vissza­uta­sí­tunk min­den olyan köz­éle­ti meg­nyil­vá­nu­lást, amely meg­tor­lás­sal fenye­ge­ti a bírá­kat és az ügyé­sze­ket a jog­sze­rű, tör­vé­nyes tevé­keny­sé­gük miatt.

Egy köz­sze­rep­lő a közös­sé­gi médi­á­ban meg­je­lent feb­ru­ár 19-ei bejegy­zé­sé­ben bün­te­tő­ügyek­ben eljá­ró ügyé­szek és bírók neve­i­nek lis­tá­zá­sá­ra hívott fel, meg­fe­nye­get­ve ezzel az igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban dolgozókat.

Alkot­má­nyos jog­ál­lam­ban az igaz­ság­szol­gál­ta­tást a füg­get­len bíró­sá­gok gya­ko­rol­ják, ennek során biz­to­sít­ják a jog­sza­bá­lyok érvé­nye­sü­lé­sét: dön­te­nek a magán­jo­gi, a bün­te­tő, a köz­igaz­ga­tá­si és a tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott egyéb ügyekben.

Az ügyész­ség az igaz­ság­szol­gál­ta­tás köz­re­mű­kö­dő­je­ként füg­get­len, csak a tör­vé­nyek­nek alá­ren­delt, önál­ló szer­ve­zet. Az ügyész­ség, mint köz­vád­ló az állam bün­te­tő­igé­nyé­nek a kizá­ró­la­gos érvényesítője.

Alkot­má­nyos jog­ál­lam­mal össze­egyez­tet­he­tet­len min­den, az igaz­ság­szol­gál­ta­tás füg­get­len­sé­gét és az ügyek pár­tat­lan elbí­rá­lá­sát sértő nyo­más­gya­kor­lás, fenyegetés.