Főoldal » Hírek » A kutya helyett a gazdáját találta el – Fotókkal - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki le akar­ta lőni egy isme­rő­se kutyá­ját, de az eb helyett annak gaz­dá­ját talál­ta el.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő cse­mői ingat­lan­ja pad­lá­sán még évek­kel ezelőtt talált egy régi, két­csö­vű söré­tes vadász­pus­kát és hozzá öt töl­tényt. A puska elkor­hadt tusát maga hozta rend­be. Emel­lett 2020 nya­rán beszer­zett mellé egy olyan tel­je­sít­mé­nyű lég­pus­kát is, amely már – álta­la is tudot­tan – lőfegy­ver­nek minősült.

2020. augusz­tus 10-én az elkö­ve­tő a két töl­ténnyel meg­töl­tött söré­tes vadász­pus­ká­val meg­je­lent egyik cse­mői isme­rő­sé­nél. Azért érke­zett oda, hogy isme­rő­se kutyá­ját lelő­je, mert tudta, hogy az eb elsza­ba­dult és kárt tett a kör­nyé­ken egy háziállatban. 

A férfi már indu­lás előtt is fogyasz­tott sze­szes italt, de meg­ér­kez­ve a kutya gaz­dá­ja is kínál­ta pálin­ká­val. Beszél­ge­té­sük köz­ben elárul­ta szán­dé­kát, majd a kutyát meg­lát­va lövés­re emel­te a fegy­vert, azon­ban ittas­sá­ga foly­tán a biz­ton­sá­gos lőfegy­ver­hasz­ná­lat­ra alkal­mat­lan volt.

A fegy­ver elsült mielőtt még céloz­ha­tott volna vele és a kilőtt söré­tól­mok­kal elta­lál­ta a kutya gaz­dá­já­nak jobb láb­fe­jét, ame­lyet emi­att rész­ben ampu­tá­ni kellett.

A lőfegy­vert a ceg­lé­di rend­őrök a hely­szí­nen lefoglalták.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.