Főoldal » Hírek » A lakás kamerája buktatta le az utazóbűnözőket – VIDEÓVAL – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség lopás miatt vádat emelt azzal a két uta­zó­bű­nö­zés­ből élő fér­fi­val szem­ben, akik - a vád sze­rint - az M5-ös autó­pá­lyá­ról talá­lom­ra letér­tek, egy vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott lakás­ba betör­tek és össze­sen 1,6 mil­lió forint összeg­ben kész­pénzt, arany­lán­co­kat és kar­órá­kat lop­tak el.

A vád­irat sze­rint a két férfi - ügy vád­lott­jai - 2023. május 11-én reg­gel Buda­pest­ről az M5-ös autó­pá­lyán autó­val Sze­ged irá­nyá­ba indult azért, hogy egy vélet­len­sze­rű­en kivá­lasz­tott hely­szí­nen bűn­cse­lek­ményt köves­sen el. Az autó­pá­lyá­ról Kis­kun­fél­egy­há­zá­nál letér­tek, egy lakó­te­le­pen halad­tak tovább, ahol lepar­kol­tak és kinéz­tek egy olyan tár­sas­há­zat, amely­nek a lép­cső­há­zi ajta­ja nyit­va volt. Ezután a vád­lot­tak fel­men­tek az első eme­let­re és becsen­get­tek egy talá­lom­ra kivá­lasz­tott lakás­ba. Miu­tán senki nem nyi­tott ajtót, az idő­sebb vád­lott a nála lévő nyers­kulccsal kinyi­tot­ta a bejá­ra­ti ajtót.

Ekkor ész­lel­ték az elő­szo­bá­ban elhe­lye­zett kame­rát, ezért az ajtót vissza­húz­va, rövid tana­ko­dás után kapuc­ni­ban ismét belép­tek, miköz­ben az arcu­kat igye­kez­tek eltakarni.

Ezután az egyik szek­rény­ből ellop­tak egy bútor­szé­fet, amely­ben 1,1 mil­lió forint össze­gű kész­pénz és továb­bi több mint fél­mil­lió forint érték­ben arany­lán­cok és kar­órák voltak.

A vád­lot­tak egy elha­gya­tott útsza­ka­szon a kocsi­ban lévő szer­szá­mok segít­sé­gé­vel fel­fe­szí­tet­ték a szé­fet és a benne lévő érté­ke­ken meg­osz­toz­tak. A kis­kun­fél­egy­há­zi nyo­mo­zók a páros idő­sebb tag­ját még aznap őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség mind­ket­te­jü­ket lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért a külö­nös, több­szö­rös vissza­eső­nek szá­mí­tó idő­sebb fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Fia­ta­labb tár­sá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul az ügyész­ség indít­vá­nya. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi és sza­bad­lá­bon lévő társa ügyé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.