Főoldal » Archív » A lányokat futtató bűnbanda letartóztatásának meghosszabbítását indítványozza a főügyészség - Videóval

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a letar­tóz­ta­tás meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a 6 fér­fi­nek, akik meg­ala­po­zot­tan gya­nú­sít­ha­tók azzal, hogy egy olyan bűn­szer­ve­zet veze­tői, illet­ve tag­jai vol­tak, amely éve­ken keresz­tül szer­ve­zet­ten, Magyar­or­szág­ról nagyon sze­gény anya­gi körül­mé­nyek között élő, tőlük anya­gi füg­gő­ség­ben lévő fia­tal nőket szál­lí­tott Német­or­szág­ba azért, hogy velük pros­ti­tú­ci­ós mun­kát végez­tes­se­nek.

A bűn­szer­ve­zet tag­jai a fel­ada­to­kat egy­más között meg­osz­tot­ták, egye­sek a nehéz sorsú nők fel­ku­ta­tá­sá­ért és beszer­ve­zé­sért, mások Ham­burg­ba tör­té­nő szál­lí­tá­su­kért, megint mások pedig a ham­bur­gi mun­ka­vég­zé­sük fel­ügye­le­té­ért vol­tak fele­lő­sek. A fia­tal nőket a gya­nú­sí­tot­tak fel­vált­va folya­ma­to­san ellen­őriz­ték, és gyak­ran testi bán­tal­ma­zás­sal, vagy verés­sel fenye­get­ve kény­sze­rí­tet­ték arra, hogy napi 10-16 órá­ban pén­zért, ide­gen fér­fi­ak­nak sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást nyújt­sa­nak. A kizsák­má­nyolt nők pros­ti­tú­ci­ó­ból szár­ma­zó bevé­te­lé­nek leg­alább felét, egyes sér­tet­tek ese­té­ben a tel­jes keres­mé­nyü­ket elvet­ték, majd egy­más között - a közöt­tük lévő elő­ze­tes meg­ál­la­po­dás alap­ján - elosz­tot­ták.

A gya­nú­sí­tot­tak elfo­gá­sá­ra Magyar­or­szá­gon 2019. ápri­lis 25-én került sor, egy nagy­sza­bá­sú rend­őri akció kere­té­ben - nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­sel -, a ham­bur­gi ház­ku­ta­tás­sal egy­idő­ben. Ekkor - ügyé­szi indít­vány­ra - 9 fér­fit tar­tóz­ta­tott le a bíró­ság.

6 hónap eltel­té­vel, jelen­leg 14 gya­nú­sí­tott­ja és 28 sér­tett­je van az ügy­nek. A gya­nú­sí­tot­tak közül 6-an, a bűn­szer­ve­zet tag­jai letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az eljá­rás végét, mely még hóna­po­kat vesz igény­be, ugyan­is továb­bi gya­nú­sí­tá­sok és sér­tet­ti kihall­ga­tá­sok vár­ha­tók.

Mivel a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben vala­mennyi letar­tóz­ta­tá­si ok: a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés, vala­mint a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak veszé­lye is fenn­áll, ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­suk meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­za a Nyír­egy­há­zi Járás­bí­ró­sá­gon.

A rend­őr­ség által az elfo­gás­ról koráb­ban köz­zé­tett videó- és fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-es-kitartottsag-buntette