Főoldal » Hírek » A legfőbb ügyész a hivatalában fogadta az EBESZ képviselőit - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a hiva­ta­lá­ban fogad­ta az Euró­pai Biz­ton­sá­gi és Együtt­mű­kö­dé­si Szer­ve­zet (EBESZ) Demok­ra­ti­kus Intéz­mé­nyek és Embe­ri Jogok Hiva­ta­la (ODIHR) Válasz­tá­si Meg­fi­gye­lé­si Misszi­ó­já­nak képviselőit. 

A közel­gő ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok­ra figye­lem­mel az EBESZ Demok­ra­ti­kus Intéz­mé­nyek és Embe­ri Jogok Hiva­ta­la (ODIHR) Válasz­tá­si Meg­fi­gye­lő Misszi­ót kül­dött Magyar­or­szág­ra. Az ODIHR fel­ada­ta a válasz­tá­sok meg­fi­gye­lé­se az EBESZ-tagországokban.

A Válasz­tá­si Meg­fi­gye­lő Misszió tevé­keny­sé­ge kap­csán kap­cso­la­tot tart az álla­mi ható­sá­gok képviselőivel.

 Dr. Polt Péter a láto­ga­tá­son Jil­li­an Stirk­kel, a Válasz­tá­si Meg­fi­gye­lő Misszió veze­tő­jé­vel és két kol­lé­gá­já­val talál­ko­zott. A meg­be­szé­lé­sen a leg­főbb ügyész tájé­koz­tat­ta a Válasz­tá­si Meg­fi­gye­lő Misszió tag­ja­it a 2014-es és 2018-as ország­gyű­lé­si válasz­tá­sok során ész­lelt, a válasz­tá­sok­kal össze­füg­gő tipi­kus bűn­cse­lek­mé­nyek­ről és a bün­te­tő­el­já­rá­sok eredményeiről.