Főoldal » Hírek » Rendezvények » a Legfőbb Ügyészség, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal, a Belügyminisztérium, az Állami Számvevőszék és az Igazságügyi Minisztérium 2014-ben végzett korrupcióellenes tevékenységéről, az állami szervek korrupció elleni küzdelemben való együttműködéséről.

2014. decem­ber 11-én az Igaz­ság­ügyi Palo­ta dísz­ter­mé­ben – a Leg­főbb Ügyész­ség ren­de­zé­sé­ben, a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem decem­ber 9-ei világ­nap­já­hoz is kap­cso­lód­va – Dr. Darák Péter, a Kúria elnö­ke, Dr. Handó Tünde, az Orszá­gos Bíró­sá­gi Hiva­tal elnö­ke, Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, Dr. Pin­tér Sán­dor bel­ügy­mi­nisz­ter, Domo­kos Lász­ló, az Álla­mi Szám­ve­vő­szék elnö­ke és Dr. Répás­sy Róbert, az Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­um par­la­men­ti állam­tit­ká­ra – az Euró­pai Unió, az Euró­pai Sza­bad­ke­res­ke­del­mi Tár­su­lás, továb­bá az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csa állan­dó tag­ál­la­ma­i­nak Buda­pest­re akk­re­di­tált nagy­kö­ve­tei és dip­lo­ma­tái, vala­mint a sajtó nyil­vá­nos­sá­ga előtt – érté­kel­ték az álta­luk veze­tett intéz­mény éves kor­rup­ció­el­le­nes tevékenységét.

Össze­fog­la­ló a saj­tó­nak - 2014. decem­ber 11.

Joint press rele­a­se 11-12-2014

IMG_4656 IMG_4664