Főoldal » Hírek » A Legfőbb Ügyészség korábbi indítványával azonos tartalmú megállapításokat tett az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A Nép­sza­va és egyes más médi­u­mok valót­lan állí­tá­sá­val ellen­tét­ben, dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem sér­tett jogot, ami­kor 2019-ben jog­or­vos­la­ti indít­vánnyal élt a tör­vé­nyes­ség érde­ké­ben a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság egyik vég­zé­sé­vel szem­ben.  A főta­nács­nok most ugyan­azo­kat a meg­ál­la­pí­tá­so­kat tette a kerü­le­ti bíró­ság vég­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban, mint ame­lyek­re a leg­főbb ügyész a jog­or­vos­la­ti indít­vá­nyá­ban hivatkozott.

A leg­főbb ügyész a koráb­bi jog­or­vos­la­ti indít­vá­nyá­ban - ame­lyet a Kúria is osz­tott - rámu­ta­tott, hogy nem lehet elő­ze­tes dön­tés­ho­za­ta­li eljá­rást kez­de­mé­nyez­ni, ha a fel­me­rült kér­dés az ügy szem­pont­já­ból nem rele­váns, a folya­mat­ban lévő ügy kime­ne­te­lét nem érinti.

Az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­nak főta­nács­no­ka ugyan vitat­ta azt a magyar sza­bá­lyo­zást, amely lehe­tő­vé teszi, hogy a leg­főbb ügyész a Kúri­á­nál jog­or­vos­lat­tal éljen az elő­ze­tes dön­tés­ho­za­ta­li eljá­rást kez­de­mé­nye­ző bírói vég­zés­sel szem­ben, ugyan­ak­kor tar­tal­má­ban dön­tő­en egyet­ér­tett a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­val. A bíró­sá­gi veze­tői pályá­za­tok elbí­rá­lá­si gya­kor­la­tá­ra és a bírák java­dal­ma­zá­sá­ra vonat­ko­zó kerü­le­ti bíró­sá­gi kér­dé­sek­ről ugyan­is a főta­nács­nok maga is azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a szó­ban forgó lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés miatt indult ügy kime­ne­te­le szem­pont­já­ból irrelevánsak.

Hami­sak azok az egyes médi­u­mok­ban meg­je­lent állí­tá­sok, hogy a leg­főbb ügyész meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, hogy az érin­tett bíró az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­hoz for­dul­jon. Egy­részt azért, mert az érin­tett bíró a leg­főbb ügyész jog­or­vos­la­ti indít­vá­nya előtt már egyéb­ként is az Euró­pai Unió Bíró­sá­gá­hoz for­dult. Más­részt a kér­dé­ses jog­in­téz­mény nem alkal­mas arra, hogy ezen lépést meg­aka­dá­lyoz­za, mivel kizá­ró­lag a tör­vény­sér­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ra szorítkozik.