Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség 2014. május 16-án kiadott köz­le­mé­nye kap­csán - az ügy nem körül­te­kin­tő nyil­vá­nos­ság elé tárá­sá­val, illet­ve a sér­tet­ti jogo­kat és mél­tó­sá­got csor­bí­tó cím­adás­sal - a megyei főügyész­ség szó­vi­vő­je hibá­zott, ezért dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a mai nap­pal fel­men­tet­te a saj­tó­szó­vi­vői fel­ada­tai alól.

Leg­főbb Ügyészség

Kom­mu­ni­ká­ci­ós és Sajtóosztály