Főoldal » Archív » A Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye - Pressemitteilung - Press release

A 71 mig­ráns halá­lát okozó bűn­cse­lek­mény ügyé­ben a Leg­főbb Ügyész­ség 5 sze­mély kap­csán elfo­gad­ta az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság Szö­vet­sé­gi Igaz­ság­ügyi Minisz­té­ri­u­má­nak a bün­te­tő­el­já­rás átvé­te­lé­re tett felajánlását.

A Leg­főbb Ügyész­ség a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­sé­get arra hívta fel, hogy a Magyar­or­szá­gon már folya­mat­ban lévő, a Készen­lé­ti Rend­őr­ség NNI által foly­ta­tott nyo­mo­zást ter­jessze ki azok­ra a tények­re is, ame­lye­ket az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság ható­sá­gai álla­pí­tot­tak meg.

Az oszt­rák és a magyar fél szo­ros együtt­mű­kö­dé­se nagy­ban segí­tet­te a bűn­cse­lek­mény ered­mé­nyes felderítését.

A Leg­főbb Ügyész­ség sajtóközleménye

Auf das Über­nah­me­er­su­chen des Bun­des­mi­nis­te­ri­ums für Jus­tiz der Repub­lik Öster­re­ich hat die Gene­r­al­sta­at­san­waltschaft von Ungarn das wegen der Töt­ung von 71 Dritt­sta­at­san­ge­hö­rigen ein­ge­le­i­te­te Straf­ver­fah­ren bez­üg­lich 5 Per­son­en übernommen.

Die Gene­r­al­sta­at­san­waltschaft hat die Ober­sta­at­san­waltschaft des Kom­itats Bács-Kiskun ange­wi­e­sen, die bei dem Nati­o­nalen Ermitt­lungs­bü­ro der Bere­itschaftspo­li­zei schon anhäng­igen Ermitt­lun­gen auch auf die von den Ermitt­lungs­be­hör­den der Repub­lik Öster­re­ich festg­es­tell­ten Fak­ten auszubreiten.

Die enge Koope­ra­ti­on zwis­c­hen den öster­re­i­chis­c­hen und unga­ris­c­hen Jus­tiz­be­hör­den hat in hohem Maße zu der erfol­gre­i­chen Aufklä­rung die­ses Verb­rec­hens verholfen.

Pres­se­mit­te­i­lung

With regard to 5 per­sons the Offi­ce of the Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hun­gary has accep­ted the offi­ci­al request of the Fede­ral Ministry of Jus­ti­ce of the Repub­lic of Aust­ria offe­ring to take over the cri­mi­nal pro­ce­e­ding in the case lead­ing to the death of 71 migrants.

The Offi­ce of the Pro­se­cu­tor Gene­ral of Hun­gary has instruc­ted the Chief Pro­se­cu­ti­on Offi­ce of Bács-Kiskun County to expand the ongo­ing cri­mi­nal investiga­ti­on con­duc­ted in Hun­gary by the Riot Poli­ce Nati­o­nal Bureau of Investiga­ti­on to cover facts that have been est­ab­lis­hed by aut­ho­ri­ti­es of the Repub­lic of Austria.

Coope­ra­ti­on bet­ween the Aust­ri­an and Hun­ga­ri­an aut­ho­ri­ti­es has gre­atly faci­li­ta­ted the succ­ess­ful detec­ti­on of crime.

Press rele­a­se