Főoldal » Hírek » A lépcsőn lerángatva próbálta kirabolni - VIDEÓVAL - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint a vas­út­ál­lo­más peron­ján akart kira­bol­ni egy nőt.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. júni­us 10-én, dél­előtt, a mono­ri vas­út­ál­lo­má­son figyelt fel a sér­tett nőre, aki egye­dül tar­tott a peron felé, kezé­ben egy táskával.

Az elkö­ve­tő elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a tás­kát, ezért követ­ni kezd­te a nőt és meg is szó­lí­tot­ta. Apró­pénzt kért tőle, arra hivat­koz­va, hogy most enged­ték ki a bör­tön­ből. A nő kitért előle, majd az alul­já­ró­ból a peron­ra ment a lépcsőkön.

A férfi követ­te, majd a lép­cső­sor tete­jén meg­ra­gad­ta a sér­tett tás­ká­ját és meg­pró­bál­ta kirán­ta­ni a kezéből.

Miu­tán a sér­tett nem enged­te el a tás­kát, az elkö­ve­tő erő­sen rán­gat­ni kezd­te azt és vele a nőt is az alul­já­ró irá­nyá­ba. A férfi az idő­köz­ben föld­re került nőt nyolc lép­cső­fo­kon keresz­tül rán­gat­ta lefe­lé a tás­ká­já­nál fogva.

A cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy idő­köz­ben más is a peron­hoz érke­zett, mely­nek hatá­sá­ra az elkö­ve­tő elő­ször úgy tett, mint­ha csak fel akar­ta volna segí­te­ni a sér­tet­tet, majd elme­ne­kült a hely­szín­ről a táska nélkül.

A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el a táma­dás következtében.

Az ügy­ben a Mono­ri Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, aki letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi eljárást.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­val kap­cso­la­tos rend­őr­sé­gi  videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://youtu.be/IEgPtcpWBP8