Főoldal » Hírek » A lezárt vasúti átjáróba hajtott – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a tilos jel­zés és a lecsu­kott fél­so­rom­pó elle­né­re a vas­úti sínek­re hajtott.

A vád­irat sze­rint a sze­ge­di férfi 2021. már­ci­us 10. nap­ján, reg­gel 9 óra­kor köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val Sze­ge­den, ami­kor az egyik bel­te­rü­le­ti vas­úti átjá­ró­hoz ért. A tilos jel­zés és a lezárt fél­so­rom­pók miatt elő­ször meg­állt, majd magát meg­gon­dol­ta és behaj­tott az átjá­ró­ba. A férfi neki­ment az autó­val az egyik fél­so­rom­pó­nak, azt letör­te, majd meg­ál­lás nél­kül tovább­haj­tott, és a közel­ben levő zöld­sé­ges­nél bevásárolt.

Rövid­del azt köve­tő­en, hogy a férfi az átjá­rót elhagy­ta, meg­ér­ke­zett a menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő vonat, ami azon­ban zavar­ta­la­nul tudott halad­ni ami­att, hogy egy a sor­ban vára­ko­zó a sín­ről a letört fél­so­rom­pót eltá­vo­lí­tot­ta. A férfi a vas­úti beren­de­zés letö­ré­sé­vel a vas­úti tár­sa­ság­nak 24.000 forint kárt okozott.

A férfi a vonat­ko­zó KRESZ sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát és ezzel mások éle­tét, testi épsé­gét is.

A fér­fit az ügyész­ség a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.