Főoldal » Archív » A lőfegyvereket és lőszereket engedély nélkül tartó férfi letartóztatásának indítványozása

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a káló­zi fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket, vala­mint érté­ke­sí­tet­te is azokat.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott a fran­cia Ide­gen­lé­gi­ó­ban töl­tött szol­gá­la­ti ideje alatt, illet­ve azt köve­tő­en több alka­lom­mal éles lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket szer­zett meg, vala­mint tar­tott anél­kül, hogy arra enge­déllyel ren­del­ke­zett volna. A ter­helt a meg­szer­zett lőfegy­ve­rek­ből és lősze­rek­ből több­ször, így 2019. május 5-én is értékesített.

A gya­nú­sí­tott az enge­dély nél­kül tar­tott lőfegy­ve­re­ket és lősze­re­ket a tulaj­do­nát képe­ző ingat­la­non talál­ha­tó méh­kap­tá­rak­ban rej­tet­te el. A nyo­mo­zó ható­ság a lőfegy­ve­re­ket és a lősze­re­ket lefoglalta.

Az őri­zet­ben lévő gya­nú­sí­tott tekin­te­té­ben ala­po­san lehet tar­ta­ni attól, hogy újabb sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, így a bűn­is­mét­lés reá­lis veszé­lye fennáll.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés végleges.