Főoldal » Archív » A MAGYARORSZÁG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉGE ÉS AZ EURÓPAI BERUHÁZÁSI BANK KÖZÖTT LÉTREJÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL

A Leg­főbb Ügyész­ség és az Euró­pai Beru­há­zá­si Bank ille­té­ke­sei 2018. ápri­lis 17-én Buda­pes­ten, a Leg­főbb Ügyész­sé­gen Együtt­mű­kö­dé­si Meg­ál­la­po­dást írtak alá, amely a szer­ve­ze­tek közöt­ti infor­má­ció­cse­rét segí­ti elő a csa­lás, a kor­rup­ció, az össze­ját­szás, kény­szer, pénz­mo­sás és/vagy ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak meg­elő­zé­sé­re, fel­de­rí­té­sé­re során.

A jelen­leg hatá­lyos bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 1998. évi XIX. tör­vény 71/B.§-ának (2) bekez­dé­se alap­ján Magyar­or­szág Ügyész­sé­gé­nek nem­ze­ti jog­sza­bá­lyok sze­rin­ti köte­le­zett­sé­ge, hogy az Euró­pai Beru­há­zá­si Bank­nak, mint uniós jogi aktus­sal lét­re­ho­zott szer­ve­zet­nek, fel­ada­tai ellá­tá­sá­hoz szük­sé­ges mér­ték­ben és idő­tar­tam­ban, indo­kolt eset­ben az érin­tet­tek sze­mé­lyi ada­ta­i­nak köz­lé­sé­vel, bün­te­tő­ügyek­ben fel­vi­lá­go­sí­tást adjon, a bün­te­tő­ügy ira­ta­i­ba bete­kin­tést enged­jen, a bün­te­tő­ügy ira­ta­i­ról hite­les máso­la­tot adjon.

A 2018. júli­us 1. nap­já­tól hatály­ba lépő új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény, a 2017. évi XC. tör­vény 101.§ (2) bekez­dé­se úgy ren­del­ke­zik, hogy tör­vénnyel kihir­de­tett nem­zet­kö­zi szer­ző­dés­sel vagy euró­pai uniós jogi aktus­sal lét­re­ho­zott szerv, a szerv ilyen jog­for­rás­ban meg­ha­tá­ro­zott fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sá­hoz szük­sé­ges mér­ték­ben és idő­tar­tam­ban az (1) bekez­dés­ben fog­lal­tak sze­rint ismer­he­ti meg az eljá­rás ügy­ira­ta­it. Ezzel össze­füg­gés­ben a 101.§ (1) bekez­dé­se kimond­ja, hogy a meg­is­me­ré­si jog a nyo­mo­zás befe­je­zé­sé­ig az eljá­rás érde­ke­i­re figye­lem­mel kor­lá­toz­ha­tó, a meg­is­me­rés kor­lá­to­zá­sa ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Az Euró­pai Beru­há­zá­si Bank a Római Szer­ző­dés alap­ján tör­té­nő 1958-as ala­pí­tá­sa óta – 1968-tól luxem­bur­gi szék­hellyel – műkö­dik, és az Euró­pai Unió pénz­in­té­ze­te­ként biz­to­sít­ja, hogy az álta­la nyúj­tott pénz­esz­kö­zök cél­zot­tan kerül­je­nek fel­hasz­ná­lás­ra, vala­mint az álta­la finan­szí­ro­zott (pénz­ügyi) műve­le­tek és tevé­keny­sé­gek ne szol­gál­ja­nak ala­pul csa­lás, kor­rup­ció, össze­ját­szás, kény­szer, pénz­mo­sás és/vagy ter­ro­riz­mus finanszírozására.

A most lét­re­jött együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás alap­ján az Euró­pai Beru­há­zá­si Bank és Leg­főbb Ügyész­ség – a csa­lás, a kor­rup­ció, az össze­ját­szás, kény­szer, pénz­mo­sás és/vagy ter­ro­riz­mus finan­szí­ro­zá­sá­nak ügyé­ben foly­ta­tott vizs­gá­la­ta­ik része­ként – szük­ség sze­rint és fel­ada­ta­ik­nak, cél­ki­tű­zé­se­ik­nek, továb­bá eljá­rá­sa­ik­nak meg­fe­le­lő módon meg­oszt­ják egy­más­sal rele­váns információikat.

Ezen túl­me­nő­en – a fel­so­rolt til­tott maga­tar­tá­sok ügyé­ben foly­ta­tott vizs­gá­la­to­kat érin­tő­en – támo­ga­tást nyúj­ta­nak egy­más részére.

A felek hatás­kö­rük­be tar­to­zó­an és eljá­rá­sa­ik kere­tén belül, a ren­del­ke­zé­sük­re álló for­rá­sok függ­vé­nyé­ben, tech­ni­kai segít­sé­get nyújt­hat­nak egy­más­nak, bele­ért­ve a haté­kony együtt­mű­kö­dés biz­to­sí­tá­sá­hoz szük­sé­ges leg­jobb gya­kor­la­tok és bár­mely tech­ni­kai infor­má­ció megosztását.