Főoldal » Archív » A másodfokú ügyészség a volt barátnőjét megfojtó vádlott büntetésének súlyosítását tartja indokoltnak

A másod­fo­kon eljá­ró Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát, a kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, amely­ben a vád­lot­tat a tör­vény­szék előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt 13 év fegy­házbün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te.

Mint ismert, a Győri Tör­vény­szék 2020. feb­ru­ár 21. nap­ján meg­ho­zott - nem jogerős - íté­lete sze­rint az egye­te­met vég­zett, a sza­kí­tá­su­kat fel­dol­goz­ni nem tudó vád­lott az élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas esz­kö­zö­ket vitt magá­val azzal a szán­dék­kal, amennyi­ben a barát­nő­je nem békül ki vele, akkor drót­tal meg­fojt­ja. Miu­tán a sér­tett ismé­tel­ten közöl­te, hogy nem akar békül­ni, ezen össze­vesz­tek, a vád­lott fel­dü­hö­dött, majd távo­zá­sa sür­ge­té­se miatt ide­ges is lett, és a sér­tett háta mögé lépve a drót­hu­zal­lal hátul­ról, a véde­kez­ni pró­bá­ló sér­tet­tet több per­cen át foj­to­gat­ta. Az esz­mé­le­tét vesz­tő sér­tettnek nem nyúj­tott segít­sé­get, a sér­tett pedig néhány nap múlva a kór­ház­ban hunyt el.  

Az első­fo­kú ügyész az íté­let ellen a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, amit a másod­fo­kú ügyész­ség fenntartott.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint az első­fokú bíró­ság íté­le­te tör­vé­nyes és meg­ala­po­zott, de a cse­lek­mé­nyét esz­köz hasz­ná­la­tá­val, orvul elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben kisza­bott fegy­ház­bün­te­tés mér­té­ke eltúl­zot­tan enyhe.