Főoldal » Hírek » A második szállításnál elfogták az észt embercsempészt- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy észt fér­fi­vel szem­ben, aki 2021. janu­ár 25-én és feb­ru­ár 4-én Nyugat-Európába tartó ille­gá­lis beván­dor­ló­kat akart az osztrák-magyar határ­hoz szál­lí­ta­ni, de a máso­dik szál­lí­tás meg­kez­dé­se előtt elfog­ták a rendőrök.

A vád­irat sze­rint az észt fér­fit egy isme­ret­len, „Lasse” néven bemu­tat­ko­zó meg­bí­zó bírta rá arra, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő, Nyugat-Európába tartó mig­rán­so­kat az osztrák-magyar határ­hoz szál­lít­son. A meg­bí­zó az észt ember­csem­pész­nek pénzt is ígért a szál­lí­tá­so­kért, vala­mint két teher­au­tót adott neki a beván­dor­lók szál­lí­tá­sá­hoz. „Lasse” ezen kívül GPS koor­di­ná­ták alap­ján meg­ad­ta a mig­rán­sok fel­vé­te­lé­nek helyét is.

Az észt vád­lott 2021. janu­ár 25-én este a meg­bí­zó uta­sí­tá­sa alap­ján tizen­öt, líbi­ai és egyip­to­mi beván­dor­lót vett fel a szerb-magyar határ köze­lé­ben az egyik teher­au­tó­ba, majd elkezd­te őket Auszt­ria felé szál­lí­ta­ni. Bugyi köz­ség terü­le­tén azon­ban a daba­si rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták a teher­au­tót. A vád­lott elme­ne­kült, de a mig­rán­sok egy részét elfogták.

A vád­lott 2021. feb­ru­ár 4-én reg­gel a meg­bí­zó ren­del­ke­zé­sé­nek meg­fe­le­lő­en Kun­ba­já­ra haj­tott, ahol egy másik teher­au­tó­ba össze­sen húsz -szír, erit­re­ai és líbiai- mig­ránst kel­lett fel­ven­nie. A vád­lott azon­ban nem tudta kinyit­ni a teher­gép­ko­csi hátsó ajta­ját, így a mig­rán­sok nem tud­tak beszáll­ni. Idő­köz­ben a rend­őrök is meg­ér­kez­tek a hely­szín­re, akik a vád­lot­tat és a mig­rán­so­kat elfog­ták. A vád­lott a lebu­kás miatt az ígért fizet­sé­get sem kapta meg.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san, vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy az ember­csem­pé­szés­hez hasz­nált tele­font is koboz­za el a bíró­ság. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.