Főoldal » Hírek » A meglopott vendéglátó durva elégtételt vett - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt. A férfi lopá­son kapta ven­dé­gét és ezért olyan dur­ván bán­tal­maz­ta, hogy eltör­te az állkapcsát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. októ­ber hónap máso­dik felé­ben az esti órák­ban ózdi laká­sán ven­dé­gül látta több barát­ját, szó­ra­koz­tak, mind­annyi­an sze­szes italt fogyasz­tot­tak. Éjsza­kai lett vége a ven­dég­ség­nek, min­den­ki haza­in­dult, a vád­lott pedig kikí­sér­te a fér­fi­a­kat, ami­kor a sér­tett arra hivat­koz­va, hogy bent hagy­ta a fel­ső­jét, vissza­ment a lakásba.

A férfi azon­ban a sér­tet­tet tudta nél­kül követ­te, és meg­lát­ta, hogy éppen a ruhá­za­tá­ba rejti el az elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket. Ekkor rájött arra, hogy az este során eltűnt mobil­te­le­fon­ja is a sér­tett­nél lehet. Meg­vár­ta, míg a ven­dé­ge kiment a lakás­ból és a bará­ti tár­sa­ság tag­jai előtt szóvá tette a lopást, és az egyik fér­fit kérte meg arra, hogy kutas­sa át a sér­tet­tet, aki­nek fel­szó­lí­tá­sá­ra a sér­tett elő­vet­te a vád­lott mobil­te­le­fon­ját. Erre a vád­lott annyi­ra fel­há­bo­ro­dott, hogy ököl­lel arcon ütöt­te, ami­kor pedig a föld­re esett, a nad­rág­já­ba téve meg­ta­lál­ták nála a vád­lott lap­top­ját is. A házi­gaz­da dühé­ben mos már rug­dos­ni akar­ta a sér­tet­tet, azon­ban a töb­bi­ek lefogták.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett áll­ka­pocs­csont törés­sel, és lágy agy­bu­rok közti vér­zés­sel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes álla­po­tot okozó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zé­sen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.