Főoldal » Hírek » A megzsarolt is vádlottá vált - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az élet­tár­sak a pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó nő egyik kun­csaf­ját zsa­rol­ták meg. 

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék két vád­lot­tat üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés, vala­mint zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt 8 év 10 hónap, illet­ve 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt, továb­bá több mint 2,5 mil­lió forint vagyon­el­kob­zást alkal­ma­zott. Az ügy­ben – sér­tett­ként is sze­rep­lő – har­ma­dik sze­mélyt a tör­vény­szék hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt 3 hónap - 1 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A bűn­cse­lek­mény­ben veze­tő sze­re­pet betöl­tő vád­lott tudo­má­sá­ra jutott, hogy pros­ti­tu­ált­ként dol­go­zó élet­tár­sa több­ször sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot léte­sí­tett ugyan­az­zal a fér­fi­val. A nő egyik talál­ko­zá­suk alkal­má­val tíz­ezer forin­tot kért köl­csön ügy­fe­lé­től, és a pénz vissza­fi­ze­té­sé­nek biz­to­sí­té­ka­ként átad­ta neki a lak­cím­kár­tyá­ját. Ezt köve­tő­en az élet­tár­sá­val össze­játsz­va meg­té­vesz­tet­ték a fér­fit és elhi­tet­ték vele, hogy a lak­cím­kár­tya átvé­te­lé­vel bűn­cse­lek­ményt köve­tett el, ami­ért le fog­ják tar­tóz­tat­ni. A nő élet­tár­sa tele­fo­non vette fel a kap­cso­la­tot a sér­tet­tel, aki­nek ele­in­te rend­őr­nek adva ki magát aján­lot­ta fel segít­sé­gét, ame­lyért 50.000 forint mun­ka­dí­jat, az ügy­in­té­ző meg­vesz­te­ge­té­sé­ért pedig 100.000 forin­tot kért. A férfi még aznap átad­ta a kért össze­get nőnek, amit vesz­te­ge­té­si összeg­nek szánt az ügy rend­őr­sé­gi előadójának.

Ezt köve­tő­en a nő élet­tár­sa a tele­fon­ban már ügy­véd­nek kiad­va magát kezd­te el zsa­rol­ni a gya­nút­lan fér­fit. Azt állí­tot­ta, hogy a rend­őr­ség a nő „fut­ta­tá­sá­val” gya­nú­sít­ja, amit fény­kép­fel­vé­tel­lel tud­nak bizo­nyí­ta­ni. A folya­ma­tos fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a férfi néhány nap lefor­gá­sa alatt össze­sen 2 mil­lió forin­tot adott át a pros­ti­tu­ált vád­lott­nak. Az élet­tár­sak ezután sem hagy­tak fel a férfi zsa­ro­lá­sá­val. A bizo­nyí­té­kok meg­sem­mi­sí­té­sé­ért ismé­tel­ten 2 mil­lió forin­tot sze­ret­tek volna kicsal­ni a fér­fi­ből, aki ennek már nem tett ele­get és a rend­őr­ség­hez for­dult, így tud­ták elfog­ni az elkövetőket.

A meg­zsa­rolt férfi azzal, hogy pénzt adott át abból a cél­ból, hogy ügyé­nek ked­ve­ző elin­té­zé­se érde­ké­ben egy hiva­ta­los sze­mély a hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­je, vagy hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­jen szin­tén bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. A köz­élet tisz­ta­sá­gá­ba vetett köz­bi­zal­mat egy­ér­tel­mű­en sérti az a maga­tar­tás is, ha nem léte­ző ügy­ben vagy tény­le­ge­sen befo­lyá­solt hiva­ta­los sze­mély hiá­nyá­ban kerül sor jog­ta­lan előny átadására.

Az íté­let ellen mind­há­rom vád­lott és védő­je fel­leb­be­zés­sel élt, míg az ügyész­ség a befo­lyás­sal üzér­ke­dés és zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt elítélt vád­lot­tak bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sá­ért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta. A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi vád­lott a zsa­ro­lás bűn­tet­té­ben külö­nös vissza­eső­nek minő­sül, ezál­tal bün­te­té­sé­nek eny­hí­té­sé­re nincs tör­vé­nyes indok. A vád­lot­tak­kal szem­ben továb­bi súlyo­sí­tó körül­mény a társ­tet­tes­ség és a foly­ta­tó­la­gos­ság, mely ténye­zők súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indokolják.

A bün­te­tő­ügy­ben másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la határoz.