Főoldal » Archív » A milliárdos vagyoni hátrányt okozó bűnszervezet tagjai letartóztatásának további hosszabbítása

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, pénz­mo­sás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben hat gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sa határ­ide­jé­nek hosszab­bí­tá­sá­ra ismé­tel­ten indít­ványt tett.

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/kozel-egymilliard-forint-vagyoni-hatranyt-okozott-a-bunszervezet/ olda­lon adott ki sajtóközleményt.

A gyanú sze­rint a férfi, aki­vel szem­ben a nyo­mo­zá­si bíró az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki, és akit idő­köz­ben az USA-ban elfog­tak, 2015-ben fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó bűn­szer­ve­ze­tet hozott létre és utána azt irá­nyí­tot­ta. Ennek része volt egy több­szin­tű, szám­lá­zá­si lán­co­la­tot alko­tó céghálózat.

A fik­tív szám­lá­kat két, tata­bá­nyai szék­he­lyű gaz­da­sá­gi tár­sa­ság fogad­ta be össze­sen tizen­hat cég­től, ezzel az ÁFA fize­té­si köte­le­zett­sé­gük mér­té­két csök­ken­tet­ték. A magyar álla­mi költ­ség­ve­tés­nek 991.518.000,- Ft vagyo­ni hát­rányt okoz­tak. A fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó alvál­lal­ko­zó cégek valós gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get  nem végez­tek.  E cégek bank­szám­lá­i­ra a két tata­bá­nyai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tel­je­sí­tett uta­lást, a fik­tív szám­lák ellen­ér­té­ké­nek meg­fe­le­lő összeg­ben. Ezen átutalt pén­ze­ket a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó férfi uta­sí­tá­sai sze­rint tovább utal­tak más cégek számláira.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je által uta­sí­tott embe­rek a cégek szám­lá­i­ról jel­lem­ző­en kész­pénz­fel­ve­vő auto­ma­ták­ból fel­vet­ték a pénzt, és azt vissza­jut­tat­ták a bűn­szer­ve­zet veze­tő­jé­nek, illet­ve a fik­tív szám­lá­kat befo­ga­dó tár­sa­sá­gok képviselőihez.

Az ÁFA befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket jog­ta­la­nul csök­ken­tő cégek részé­re fik­tív szám­lá­kat kiál­lí­tó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szin­tén valót­lan tar­tal­mú alvál­lal­ko­zói szám­lá­kat fogad­tak be. A szám­la­ki­ál­lí­tó  cégek ügy­ve­ze­tő­i­nek nagy része szlo­vák, len­gyel, angol állam­pol­gár,  akik tény­le­ges  ügy­ve­ze­tői tevé­keny­sé­get sosem végez­tek, a cége­ket és azok köny­ve­lé­sét a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je irányította.

A bűn­szer­ve­zet veze­tő­je külön­bö­ző gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­je­ként a költ­ség­ve­té­si csa­lás­ból szár­ma­zó pénz­össze­ge­ket Cseh­or­szág­ban, Hor­vát­or­szág­ban, Szlo­vá­ki­á­ban és az Egye­sült Király­ság­ban lét­re­ho­zott cégek bank­szám­lá­i­ra utal­ta, ahon­nan az vissza­áram­lott  egy tatai szék­he­lyű cég­hez.  A tatai cég a pénz­ből tizen­két ingat­lant vásá­rolt a 2015-2019. között, ame­lye­ket bér­be­adás révén hasznosított.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a bűn­szer­ve­zet hat tag­já­nak – köz­tük a bűn­szer­ve­zet veze­tő­je fele­sé­gé­nek – letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint velük szem­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

Az ügyész­ség indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a nyo­mo­zá­si bíró három hónap­pal meg­hosszab­bí­tot­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát, mely­nek határ­ide­je 2020. feb­ru­ár köze­pén lejár.

A ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sa azon­ban tovább­ra is indo­kolt, emi­att az ügyész­ség ismét indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nak a letar­tóz­ta­tá­sok továb­bi kettő hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sa végett.