Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » A mozgó járműből ugrott ki a migránsokkal zsúfolt furgont vezető embercsempész – videóval – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy román fér­fi­val szem­ben. Az ember­csem­pész azért, hogy a rend­őrök elől elme­ne­kül­jön, a for­ga­lom­mal szem­ben haj­tott fel az M5-ös autó­pá­lyá­ra, majd a mozgó gép­jár­mű­ből a lehaj­tó sáv­ban kiug­rott. Az irá­nyí­tás nél­kül maradt fur­gon pedig, 17 ember­rel a rak­te­ré­ben, a for­ga­lom­mal szem­ben begu­rult az autópályára. 

A vád­irat sze­rint a román férfi 2023. már­ci­us 31-én, a szerb-magyar állam­ha­tár köze­lé­ben 17 fő, Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belé­pő kül­föl­di állam­pol­gárt vett fel az álta­la veze­tett kis­te­her­au­tó­ba. A férfi azért, hogy őket Magyar­or­szág terü­le­tén átszál­lít­sa, elin­dult velük az M5-ös autó­pá­lyán Buda­pest irányába.

Lajos­mi­zse köze­lé­ben a fér­fit a rend­őrök meg akar­ták állí­ta­ni, ő azon­ban a rend­őri jel­zés elle­né­re nem állt meg, mene­kül­ni kez­dett és nyo­má­ban a rend­őrök­kel lehaj­tott az autó­pá­lyá­ról. A vád­lott ezt köve­tő­en a gép­jár­mű­vel meg­for­dult, majd elin­dult a for­ga­lom­mal szem­ben az autó­pá­lyá­ra. A férfi a moz­gás­ban lévő gép­jár­mű­ből kiug­rott és meg­pró­bált elfut­ni, az irá­nyí­tás nél­kül maradt fur­gon pedig – rak­te­ré­ben a 17 mig­ráns sze­méllyel – a for­ga­lom­mal szem­ben begu­rult az autó­pá­lyá­ra és ott a sza­lag­kor­lát­nak ütköz­ve állt meg. A manő­ve­ré­vel a vád­lott a csem­pé­szett sze­mé­lyek mel­lett az autó­pá­lyán köz­le­ke­dők éle­tét és testi épsé­gét is köz­vet­len veszély­nek tette ki. A bal­eset­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

A gép­ko­csi rak­té­ré­nek tér­fo­ga­ta a 17 sze­mély­nek rend­kí­vül szűk volt, az rosszul szel­lő­zött, ott sem ülé­sek, sem biz­ton­sá­gi övek nem vol­tak, emi­att a szál­lí­tás a mig­ráns sze­mé­lyek­nek jelen­tős testi-lelki gyöt­re­lem­mel járt.

Az ügyész­ség a fér­fit a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az autó­pá­lya lehaj­tó­sáv­ját ellen­őr­ző tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­lé­ből készí­tett videó az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.facebook.com/watch/?v=682195686765044