Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Nagyszombati Kerületi Ügyészség vezetői Győrben - Fotókkal

A győri és a nyit­rai ügyé­szek elmúlt évi sike­res szak­mai talál­ko­zó­it köve­tő­en, 2018. szep­tem­ber 7-én, a Nagy­szom­ba­ti Kerü­le­ti Ügyész­ség (Kraj­ská Pro­k­ura­tu­ra Trna­va) veze­tői láto­gat­tak Győr­be, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség­re. Az egy napos szak­mai talál­ko­zó­ra a határ két olda­lán szom­szé­dos ille­té­kes­sé­gi terü­le­tű ügyész­sé­gek közöt­ti, évti­ze­des múlt­ra vissza­te­kin­tő szak­mai kap­cso­la­tok újjá­élesz­té­se jegyé­ben, a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség veze­té­sé­nek meg­hí­vá­sá­ra került sor.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség orszá­gos viszony­lat­ban is kiemel­ke­dő jogsegély-forgalmat bonyo­lít föld­raj­zi elhe­lyez­ke­dé­sé­ből kifo­lyó­lag. A sta­tisz­ti­kák sze­rint a köz­pon­ti régió főügyész­sé­ge­it köve­tő­en ez a főügyész­ség érin­tett leg­in­kább a nem­zet­kö­zi vonat­ko­zá­sú bün­te­tő­ügyek­ben, legyen szó akár kül­föl­dön magyar állam­pol­gá­rok által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indult bün­te­tő­el­já­rá­sok átvé­te­lé­ről vagy jog­se­gély­ké­rel­mek, 2017. május 23. nap­já­tól euró­pai nyo­mo­zá­si hatá­ro­za­tok foga­dá­sá­ról, kül­dé­sé­ről. Az elmúlt évek sta­tisz­ti­ká­it átte­kint­ve azt lát­juk, hogy az összes hoz­zánk érke­ző jog­se­gély­ké­re­lem két­har­ma­da érke­zik a Szlo­vák és Oszt­rák Köz­tár­sa­ság­ból össze­sen, ezek meg­osz­lá­sa 2017. évben kiegyen­lí­tett volt, tehát az összes jogsegély-megkeresés egy­har­ma­da érke­zett a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság­ból, míg 2016-ban egy­ötö­de. Ennek meg­fe­le­lő­en kiemelt fon­tos­sá­gú a határ­men­ti kerü­le­tek és megyék bűnügyi-szakmai kap­cso­la­ta­i­nak ápolása.

A főügyész­ség épü­le­té­ben tar­tott szak­mai érte­kez­le­ten a két ügyész­ség veze­tő­je, JUDr. Ivo Ven­del kerü­le­ti ügyész, illet­ve dr. Takács Péter főügyész bemu­tat­ták az álta­luk veze­tett ügyész­sé­gek műkö­dé­sét, szak­mai mun­ká­ját, szól­tak a sze­mé­lyi, illet­ve tár­gyi fel­té­te­lek­ről, a magyar és a szlo­vák ügyé­szi szer­ve­zet műkö­dé­sé­ről, fel­épí­té­sé­ről, a külön­bö­ző­sé­gek­ről, illet­ve hasonlóságokról.

Ezt köve­tő­en a bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­te­sek, dr. Takács Róbert, illet­ve JUDr. Karol Panik ele­mez­ték a két ügyész­ség bün­te­tő­szak­ági mun­ká­ját, a bűn­ügyi jog­se­gély­for­ga­lom ered­mé­nye­it, de terí­ték­re került a júli­us 1-jén elstar­tolt új bün­te­tő­el­já­rá­si rend­szer, továb­bá az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés sajá­tos­sá­gai is. Ez utób­bi témát élénk érdek­lő­dés­sel figyel­ték a szlo­vák kol­lé­gák, hiszen a magyar­hoz hason­ló­an a szlo­vák bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás­ban is opti­mis­ta útke­re­ső sza­ka­szá­ba lépett az elektronizálás.

A két köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes asszony, dr. Bodor Krisz­ti­na és JUDr. Tati­a­na Huno­vá ezután tapasz­ta­la­tot cse­rél­tek az egyéb­ként hason­ló hatás­kö­rök­kel és fel­ada­tok­kal ren­del­ke­ző szak­te­rü­le­tek munkájáról.

Az érte­kez­let továb­bi napi­rend­je­ként dr. Kul­csár Esz­ter és JUDr. Marek Hol­bik a két ügyész­ség bűn­ügyi jog­se­gély­for­gal­mát koor­di­ná­ló mun­ka­tár­sak tar­tot­tak elő­adást a határ­men­ti bűn­ügyi együtt­mű­kö­dés­ről, illet­ve az Euró­pai Nyo­mo­zá­si Hatá­ro­zat magyar- szlo­vák irá­nyú műkö­dé­sé­ről, és az ezzel kap­cso­la­tos tapasztalatokról.

A 2016-2018. évek ada­ta­i­ból kitű­nik, hogy a Nagy­szom­ba­ti Kerü­le­ti Ügyész­ség­ről és a terü­le­tén műkö­dő járá­si ügyész­sé­gek­ről érke­zett jog­se­gély­ké­rel­mek száma jóval meg­ha­lad­ja a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség által­kül­dött meg­ke­re­sé­sek szá­mát, konk­ré­tan 2017. és 2018. évek­ben a dup­lá­ját tel­je­sí­tet­tük annak,  mint amennyit küld­tünk. A Nagy­szom­ba­ti Kerü­le­ti Ügyész­ség­ről a hatás­kör­rel és ille­té­kes­ség­gel ren­del­ke­ző ügyész­sé­gek­re érke­zik a jog­se­gély­ké­re­lem vagy euró­pai nyo­mo­zá­si hatá­ro­zat,  jel­lem­ző­en vagyon elle­ni és gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek, ezen belül lopás, csa­lás, költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt ,de elő­for­dult testi sér­tés, zak­la­tás, jármű önké­nyes elvé­te­le, ittas jár­mű­ve­ze­tés, tar­tá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miat­ti meg­ke­re­sés is.

A dél­után­ba nyúló érte­kez­le­tet jó han­gu­la­tú ebéd követ­te, majd a szlo­vák ven­dé­gek szak­kép­zett ide­gen­ve­ze­tő segít­sé­gé­vel ismer­ked­het­tek meg Győr lát­vá­nyos­sá­ga­i­val és pati­nás belvárosával.

Aho­gyan tavaly nyit­rai kol­lé­gá­ink­kal, úgy idén a nagy­szom­ba­ti ügyé­szek­kel is ered­mé­nyes és jó han­gu­la­tú meg­be­szé­lé­se­ket foly­tat­tunk. Tekin­tet­tel arra, hogy a főügyész­ség jog­se­gély­for­gal­má­nak nagy hánya­dát a szlo­vák ható­sá­gok­kal bonyo­lít­juk, az aktu­á­lis prob­lé­mák meg­be­szé­lé­sén túl­me­nő­en a sze­mé­lyes isme­ret­ség, szak­mai barát­sá­gok meg­te­rem­té­se is elen­ged­he­tet­le­nül fon­tos a ren­del­ke­zé­sünk­re álló esz­kö­zök haté­kony és gyors működ­te­té­sé­hez. Ehhez pedig nagy­sze­rű alkal­mat és kere­tet biz­to­sí­ta­nak az ilyen talál­ko­zók, melyek szer­ve­zé­sé­re a jövő­ben is kiemelt figyel­met fordítunk.