Főoldal » Hírek » A neki segítséget nyújtó idős férfit rabolta ki egy nő - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz egy 35 éves nővel szem­ben, aki a neki anya­gi segít­sé­get nyúj­tó idős fér­fit meg­lop­ta, majd, hogy meg­tart­sa zsák­má­nyát, úgy ellök­te a sér­tet­tet, hogy az súlyo­san megsérült.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott 2021. ápri­lis 13-án a kora dél­utá­ni órák­ban, egy józsef­vá­ro­si bank­fi­ók­ban régi, for­gal­mon kívü­li bank­je­gye­ket kívánt bevál­ta­ni, azon­ban a pénz­tá­ros arról tájé­koz­tat­ta, hogy arra már nincs lehe­tő­sé­ge. Ezt meg­hal­lot­ta a bank­fi­ók­ban tar­tóz­ko­dó, akkor 77 éves férfi, aki fel­aján­lot­ta a nőnek, hogy a régi bank­je­gye­ket – név­ér­té­ken felül – meg­ve­szi tőle, mely aján­la­tot a vád­lott elfo­gad­ta. Ami­kor a sér­tett a bank­fi­ók előtt át akar­ta adni a kial­ku­dott 1.000 forin­tos bank­je­gyet a vád­lott­nak, a nő a sér­tett kezé­ben lévő 20.000 forin­tos bank­jegy után nyúlt. A férfi nem enged­te, hogy azt elve­gye, végül az 1.000 forin­tot adta át, a többi pén­zét pedig a kabát­ja zse­bé­be helyez­te. Ezután a férfi a köze­li vil­la­mos­meg­ál­ló­ba indult, ahová a nő követ­te és szó­val tar­tot­ta, hiába szó­lí­tot­ta fel őt a sér­tett, hogy hagy­ja békén.

A meg­ál­ló­ba érve a nő hir­te­len kivett a férfi kabát­zse­bé­ből 10.000 forin­tot és egy bank­kár­tyát. A férfi ekkor segít­sé­gért kiál­tott és meg­ra­gad­ta a vád­lott ruhá­za­tát, hogy vissza­sze­rez­ze az érté­ke­it, a nő azon­ban dula­kod­ni kez­dett a fér­fi­val, és még eköz­ben is továb­bi érté­kek után kuta­tott a ruhá­já­ban. Ennek során azért, hogy az eltu­laj­do­ní­tott dol­go­kat meg­tart­sa, erő­sen meg­lök­te az idős kora foly­tán egyen­sú­lyát már nehe­zeb­ben meg­tar­tó sér­tet­tet, aki a lökés követ­kez­té­ben neki­esett a meg­ál­ló­ból az alul­já­ró­ba veze­tő lép­cső mel­let­ti kor­lát­nak, majd a föld­re rogyott. A vád­lott ezt köve­tő­en elme­ne­kült, más­nap­ra azon­ban azo­no­sí­tot­ták és elfogták.

 A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló comb­csont­tö­rést szenvedett.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt idős­ko­rú sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint készpénz-helyettesítő fize­té­si esz­köz­zel vissza­élés vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, illet­ve 10.000 forint vagyon­el­kob­zás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi, a cse­lek­mény­ről vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kivont-bankjegy-kivont-rablo