Főoldal » Hírek » A nemzeti ünnepen tört be az önkormányzat épületébe - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te annak a 31 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki 2021. októ­ber 23-án lopott egy önkor­mány­za­ti ingat­lan­ból Jobbágyiban. 

A férfi 2021. októ­ber 23-án, haj­nal­ban, Job­bá­gyi­ban a kerí­té­sen átmász­va jutott be egy önkor­mány­za­ti ingat­lan terü­le­té­re, ahol a rak­tár­he­lyi­ség­ből eltu­laj­do­ní­tott 4 üzem­anyag­kan­nát, ben­nük össze­sen 80 liter gáz­olaj­jal, vala­mint két hóla­pá­tot, egy talics­kát és egy lomb­sep­rűt. Még aznap vissza­ment a lopás hely­szí­né­re, ahon­nan továb­bi két hóla­pá­tot elvitt.

Az ello­pott tár­gyak nem mun­ka­vég­zés­re kel­let­tek neki: két hóla­pá­tot és a talics­kát elad­ta. A gáz­olaj­ra nem talált vevőt, ezért azt kiön­töt­te, a kan­ná­kat pedig egy fém­hul­la­dék keres­ke­dés­ben értékesítette.

A bűn­cse­lek­ménnyel mint­egy 92.000 forint kárt oko­zott Job­bá­gyi köz­ség önkormányzatának.

A rovott múltú fér­fit az idei évben már nyol­ca­dik alka­lom­mal hall­gat­ták ki gya­nú­sí­tott­ként vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, ezért – a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben – a Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amit a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elrendelt.