Főoldal » Archív » A nevelőt is bántalmazta egy fiatal a módszertani iskolában

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol egy kol­lé­gis­tát, aki 15. szü­le­tés­nap­ján került elhe­lye­zés­re egy egri intéz­mény­ben, ahol egy este nem csak diák­tár­sa­it, de az őt türel­me­sen rend­re intő neve­lőt is bántalmazta.

A devi­áns sze­mé­lyi­ség­szer­ke­ze­tű vád­lott egy novem­be­ri napon, vacso­ra után töb­bek­kel együtt az isko­la kol­lé­gi­u­má­nak nap­pa­li­já­ban tar­tóz­ko­dott, ahol min­den lát­ha­tó előz­mény nél­kül rátá­madt egy nála idő­sebb, értel­mi fogya­té­kos tanu­ló­ra, akit fel­po­fo­zott. Ezért a bent­la­kók­ra fel­ügye­lő neve­lő rászólt, majd elküld­te őt cso­csóz­ni, hogy ezúton pró­bál­ja leve­zet­ni magá­ban a feszült­sé­get. A fiú azon­ban vere­sé­get szen­ve­dett az asz­ta­li foci­ban, ami oly mér­ték­ben fel­dü­hí­tet­te, hogy tar­kón vágta ját­szó­tár­sát, egy 14 éves tanu­lót. Ekkor ismét figyel­mez­te­tés­ben része­sült, de ez sem érte el nála a kívánt hatást, mivel akkor, ami­kor a tanár kiment a helyi­ség­ből, egy hal­mo­zot­tan fogya­té­kos tár­sá­ra támadt, akit a föld­höz nyo­mott, és ráült. A vissza­té­rő neve­lő emi­att immár har­mad­íz­ben volt kény­te­len intéz­ked­ni vele szem­ben, mely­nek során türel­me­sen elbe­szél­ge­tett a fiú­val, aki mind­vé­gig moso­lyog­va hall­gat­ta az elhang­zot­ta­kat, majd hátba rúgta a gyer­mek­fel­ügye­lőt, ami­kor az elin­dult a folyo­só irá­nyá­ba. Arra a kér­dés­re, hogy miért tette, azt felel­te, hogy játszik.

A fel­nőtt­ko­rú sér­tett a neve­lői tevé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gés­ben a bün­te­tő­jo­gi véde­lem szem­pont­já­ból köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minősül.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség - erre is tekin­tet­tel - köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel, vala­mint három rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­ti bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra hét és fél év szabadságvesztés.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tést szab­jon ki, és emel­lett ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is.