Főoldal » Archív » A nő a testével védte meg rokonát a további bántalmazástól

A Sze­ren­csi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy huszon­két éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt.

A vád sze­rint a vád­lott 2019 októ­be­ré­nek ele­jén, dél­után, Megy­a­szó tele­pü­lé­sen kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyen vett részt, azon­ban ittas álla­pot­ba került és a jelen­lé­vők­kel köte­ked­ni kez­dett, ezért a ren­dez­vény hely­szí­né­ről kikí­sér­ték az utcá­ra, az épü­let elé.

A vád­lott itt látta meg a sér­tett fér­fit, aki a jeges úton meg­csú­szott és elesett. Meg­pró­bált fel­áll­ni, de ekkor­ra a vád­lott oda­ug­rott, és egy alka­lom­mal, ököl­lel az arcán meg­ütöt­te. Ekkor a sér­tett­nek a közel­ben tar­tóz­ko­dó uno­ka­hú­ga oda­si­e­tett és azon­nal ráfe­küdt a fér­fi­re, így védel­mez­te, a tes­té­vel aka­dá­lyoz­ta meg, hogy a vád­lott újra meg­üs­se a sér­tet­tet. A vád­lott ugyan­is nem hagyott fel a táma­dás­sal, tovább pró­bál­ko­zott, de a nő fel­lé­pé­se ered­mé­nye­ként az újabb ütése már csak az útbur­ko­la­tot érte.

Az ese­mé­nye­ket látva, kívül­ál­ló sze­mé­lyek érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik a vád­lott elő­ál­lí­tá­sá­ról intézkedtek.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló repesz­tett sérü­lést szen­ve­dett el, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a már koráb­ban garáz­da jel­le­gű bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­ször elítélt vád­lot­tal szem­ben fog­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.