Főoldal » Archív » A nyári hőségben sem ivóvizet, sem árnyékot nem biztosított kutyáinak a berettyóújfalui asszony - FOTÓKKAL

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki külö­nös szen­ve­dést oko­zott három kutyájának.

A vád sze­rint a vád­lott 2019. júni­us 25-ét meg­elő­ző hónap­ban az udva­rán kutyá­kat tar­tott. A nyári idő­szak­ban a tér­ség­ben 30 °C-hoz köze­li, oly­kor maga­sabb volt a napi maxi­mum hőmér­sék­let. Az asszony ennek elle­né­re az álla­tok­nak nem biz­to­sí­tott árnyé­kot, kutya­há­zak nem vol­tak az udva­ron. A kutyák rend­sze­re­sen éhez­tek, ivó­vi­zük sem volt, mind­emel­lett három kutyá­ját külön­bö­ző, egy és három méter közöt­ti hosszú­sá­gú lánc­cal kötöt­te ki. A három lán­con tar­tott kutya egyi­ke az alul­táp­lált­ság miatt már bél­gyul­la­dás­ban szenvedett.

A tar­tós kikö­tés­sel a vád­lott meg­fosz­tot­ta az álla­to­kat attól, hogy maguk­ról gon­dos­kod­ja­nak, folya­dé­kot, táp­lá­lé­kot és a hőség­ben mene­dé­ket keres­se­nek. Ez a bánás­mód a három kutyá­nak külö­nös szen­ve­dést oko­zott és alkal­mas volt arra, hogy mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­su­kat vagy pusz­tu­lá­su­kat okozza.

Az asszony egyik szom­széd­ja érte­sí­tet­te az állat­vé­dő­ket, akik a rend­őr­ség segít­sé­gét kér­ték, így kerül­tek egy kabai állatmenhelyre.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben három rend­be­li állat­kín­zás bűn­tet­te miatt eme­let vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok alap­ján a vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést szab­jon ki.

A rend­őr­ség által a hely­szí­nen készí­tett fény­ké­pek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embertelenul-az-allatokkal