Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » A nyílt utcán akarta behajtani a tartozását a vádlott- FOTÓKKAL- a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 64 éves kapos­vá­ri fér­fit, aki erő­szak­kal köve­tel­te isme­rő­sé­től, hogy fizes­se meg tartozását.

A két férfi rég­óta jó isme­rő­sök vol­tak, ami­kor 2020 nyár ele­jén a sér­tett kisebb össze­gű köl­csönt kért a vád­lot­tól. A vád­lott 2020 augusz­tu­sá­ban vélet­le­nül össze­fu­tott a sér­tet­tel, akit a nyílt utcán vont fele­lős­ség­re ami­att, hogy a tar­to­zá­sát még min­dig nem adta meg, majd köve­tel­ni kezd­te, hogy a pénzt azon­nal fizes­se ki, mely­nek nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa érde­ké­ben több­ször meg­ütöt­te ismerősét.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra még a pénz­tár­cá­ját is meg­mu­tat­ta a vád­lott­nak, hogy nincs nála elég pénz, de a férfi nem hitt neki, és maga vizs­gál­ta át a sér­tett kezé­ből kivett pénz­tár­cát, amit ezután visszaadott.

A bán­tal­ma­zás­nak végül az vetett véget, hogy az egyik járó­ke­lő érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, de a tér­fi­gye­lő kame­ra is rög­zí­tet­te a tör­tén­te­ket. A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nem kelet­ke­zett sérülése.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság a 2020. szep­tem­ber 15-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő és azt meg­bá­nó férfi bűnös­sé­gét, akit 9 hónap bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 1 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­tet az ügyész­ség és a véde­lem is tudo­má­sul vette.