Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A nyílt utcán rabolta ki az idős asszonyt egy férfi

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 28 éves fér­fi­val szem­ben, aki Esz­ter­gom­ban erő­szak­kal vette el a 63 éves sér­tett gyű­rű­jét és táskáját.

Az asszony 2018. novem­ber 1-jén, este, az esz­ter­go­mi busz­vég­ál­lo­má­son vára­ko­zott, az egész napos gya­log­lás után elfá­radt. A sér­tett­nek a lába régeb­ben több helyen eltört – amit csa­va­rok­kal rög­zí­tet­tek –, ezért fizi­ka­i­lag kime­rült álla­pot­ban ült a padon.

A vád­lott a sér­tett mellé ült, beszéd­be ele­gye­dett vele, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a kezé­ből a tás­ká­ját. A férfi elfor­dult, és – még min­dig ülve – kuta­tás után elvett 500 forin­tot, majd a tás­kát „Ebben nincs semmi!” fel­ki­ál­tás­sal vissza­ad­ta a sér­tett­nek. Az asszony rög­tön ész­re­vet­te, hogy eltűnt a pénze, ezért kér­lel­te a vád­lot­tat, hogy azt adja vissza neki. A férfi azon­ban ennek nem tett ele­get, hanem elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi a sér­tett ujja­in talál­ha­tó gyű­rű­ket is.

A férfi az asszony bal kezé­nek csuk­ló­ját erő­sen meg­szo­rí­tot­ta, és elkezd­te az ujján lévő éksze­re­ket lerán­gat­ni. A gyű­rűk azon­ban olyan erő­sen szo­rul­tak a sér­tett ujjá­ra, hogy azo­kat elven­ni nem sike­rült. A rán­ga­tás köz­ben az idős asszony nagy fáj­dal­mat érzett. Ezután a vád­lott a sér­tett jobb kezét a könyék­nél behaj­lít­va a sér­tett felső tes­té­nek nyom­ta, majd az asszony kis­uj­ján lévő fehér­arany gyű­rűt lehúz­ta az ujjá­ról. Az asszony a kitar­tó, erő­sza­kos fel­lé­pés­sel szem­ben véde­kez­ni nem tudott. Ezt köve­tő­en a férfi – aki még min­dig fogta a sér­tett jobb kezét, azt könyö­ke alá szo­rí­tot­ta – ismét elvet­te a sér­tett tás­ká­ját, és elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett azon­nal segít­sé­gért kia­bált, melyet a busz­vég­ál­lo­má­son biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zó férfi meg­hal­lott, majd ész­re­vet­te a vád­lot­tat, akire ráki­a­bált. A rabló meg­állt, a sér­tett­hez vissza­lé­pett és vissza­ad­ta a tás­ká­ját, vala­mint arra kérte az őrt, ne hívja a rend­őrö­ket, majd az ott­ho­ná­ba távozott.

A férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.